Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15, No 1 (2013) OPEN GOVERNMENT AND E-LEADERSHIP IN SCHOOLS MEDIATED BY ICT / OTVORENA UPRAVA I E-VODSTVO U ŠKOLAMA POSREDOVANI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA Abstract   PDF
Esteban Vázquez Cano
 
Vol 24, No 4 (2022) Opinions and Attitudes of Ethnically Diverse Teachers on Teaching Content in the Subject Nature and Society/Mišljenja i stavovi učitelja različite etničke pripadnosti o sadržajima nastave Prirode i društva Abstract   PDF
Aleksandar Janković, Đorđe Cvijanović, Josip Ivanović
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.2 Opinions of Future Primary Education Teachers on the Application of Drama in Education (DiE)/Mišljenja budućih učitelja primarnog obrazovanja o primjeni dramskog odgoja u nastavi Abstract   PDF
Zrinka Vukojević
 
Vol 15, No 1 (2013) Organisation of Physical Activities as a Precondition for Quality Development of Motor Abilities of School Children / ORGANIZACIJA TJELOVJEŽBE KAO PREDUVJET KVALITETNOG RAZVOJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD ŠKOLSKE DJECE Abstract   PDF
Živorad Marković, Emina Kopas-Vukašinović
 
Vol 21 (2019): Sp.Ed.1 Orienteering as a Means of Promoting Cross – curricural in Teaching: Status and Perspectives / Orijentacijsko trčanje u funkciji interdisciplinarnosti u nastavi: stanje i perspektive Abstract   PDF
Marija Lorger, Zdenko Braičić
 
Vol 13, No 1 (2011) OVERVIEW - IZDANJA Details   PDF
A AT
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.3 Parental Perception of Parent–Teacher Partnerships in Croatian Preschool Institutions / Stav roditelja prema partnerstvu roditelja i odgojitelja u hrvatskim predškolskim institucijama Abstract   PDF
Sanja Skočić Mihić, Nataša Vlah, Ana Bošnjak
 
Vol 24, No 2 (2022) Parenting as an Important Factor in the Optimal Development of the Child Enrolled in Early Childhood Education Institutions / Roditeljstvo kao važan činitelj optimalnoga razvoja djece uključene u institucionalni sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja Abstract   PDF
Monika Pažur, Maja Drvodelić
 
Vol 23, No 1 (2021) Parenting Styles as Predictors of Students’ Involvement in the Educational Process / Stilovi roditeljstva kao prediktori uključenosti učenika u obrazovni proces Abstract   PDF
Tatjana Marić
 
Vol 14, No 4 (2012) PARTIAL LEAST SQUARES REGRESSION ANALYSIS: EXAMPLE OF MOTOR FITNESS DATA / PARCIJALNA REGRESIJA METODOM NAJMANJIH KVADRATA: PRIMJER IZVEDEN NA PODACIMA IZ MOTORIČKOG FITNESA Abstract   PDF
Ivan Serbetar
 
Vol 22, No 3 (2020) Participation of Children in Organized Sports Activities During Preschool and Primary School Period: Research Overview Abstract   PDF
Ivica Iveković
 
Vol 15, No 2 (2013) Participative Decision Making: Sinop University Sample, Turkey / SKUPNO DONOŠENJE ODLUKA: PRIMJER SVEUČILIŠTA U SINOPU Abstract   PDF
Elife Dogan Kilic
 
Vol 14, No 3 (2012) PARTNERSHIP BETWEEN SCHOOL AND PARENTS – REALITY OR ILLUSION OF INCLUSIVE EDUCATION / PARTNERSTVO ŠKOLE I RODITELJA – STVARNOST ILI ILUZIJA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA Abstract   PDF
Slavica Pavlović, Miran Šarić
 
Vol 23, No 1 (2021) PE Class Attendance and Engagement in Recreational Activities during the COVID-19 Pandemic / Sudjelovanje na nastavi Tjelesne i zdravstvene culture i bavljenje rekreacijskim aktivnostima tijekom pandemije izazvane koronavirusom Abstract   PDF
Andrea Vrbik, Ivan Vrbik, Srna Jenko Miholić
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.1 Pedagogical Aspects of Socializing Processes in Children's Play / Pedagoški aspekti socijalizacijskih procesa u igri djece Abstract   PDF
Anka Jurčević Lozančić
 
Vol 26, No 1 (2024) Pedagogical Semiotics of Space/Pedagoška semiotika prostora Abstract   PDF
Jovana Marojević
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.3 Pedagogy Student Attitudes Towards Single Motherhood – Challenges and Perspectives/Stavovi studenata pedagogije prema samohranom majčinstvu – izazovi i perspektive Abstract   PDF
Nadja Čekolj
 
Vol 22 (2020): Sp.Ed.3 Peer Cooperation between Students and Teacher Support in Different School Subjects Classes / Međuvršnjačka suradnja učenika i učiteljska podrška u nastavi različitih nastavnih predmeta Abstract   PDF
Irena Klasnić, Marina Đuranović, Nevenka Maras
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.3 Perception of Teachers and Expert Associates on the Application of the Individualized Approach in Working with Students with Disabilities / Stav učitelja i stručnih suradnika prema primjeni individualiziranog pristupa u radu s učenicima s teškoćama Abstract   PDF
Jasna Kudek Mirošević
 
Vol 21 (2019): Sp.Ed.1 Perception of Teaching Practice of Croatian Students of Educational Faculties/Percepcija nastavne prakse hrvatskih studenata nastavničkih fakulteta Abstract   PDF
Marina Đuranović, Irena Klasnić, Marjan Ninčević
 
Vol 20, No 2 (2018) Perceptions of Pedagogical Formation Program Students of Social Network Concept / Shvaćanje pojma društvenih mreža kod studenata programa pedagoškog obrazovanja Abstract   PDF
Cansu Çaka, Adile Aşkım Kurt
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.1 Personality, Intelligence And Music Instrument / Osobnost, inteligencija i glazbeni instrument Abstract   PDF
Zoran Mihajlovski
 
Vol 23, No 2 (2021) Personality Traits and Students´ Employment of Metacognitive Strategies in Foreign Language Learning and Achievement / Osobine ličnosti studenata i njihovo korištenje metakognitivnim strategijama u učenju stranoga jezika i povezani uspjeh Abstract   PDF
Jelisaveta Šafranj, Aleksandra Gojkov-Rajić, Marina Katić
 
Vol 21, No 4 (2019) Phonological Awareness and Letter Knowledge: Indicators of Early Literacy in Croatian / Fonološka svjesnost i poznavanje slova: pokazatelji rane pismenosti u hrvatskome Abstract   PDF
Jelena Kuvač -Kraljević, Mirjana Lenček, Krunoslav Matešić
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.1 Physical Activity, Physical Fitness Levels, Daily Energy Intake and Some Eating Habits of 11-Year-Old Children / Fizička aktivnost, razine fizičke kondicije, dnevni unos energije i neke prehrambene navike 11-godišnjaka Abstract   PDF
Marjeta Kovač, Janko Strel, Gregor Jurak, Bojan Leskošek, Saška Dremelj, Petra Kovač, Marjeta Mišigoj-Duraković, Maroje Sorić, Gregor Starc
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.4 Physiological Responses in Male and Female 400m Sprinters / Fiziološke reakcije muških i ženskih sprintera na 400m Abstract   PDF
Matej Plevnik, Vlatko Vučetić, Goran Sporiš, Fredi Fiorentini, Zoran Milanović, Mladen Miškulin
 
Vol 17, No 2 (2015) Place and Role of Children’s Interests in Contemporary Educational Process / Mjesto i uloga dječjih interesa u suvremenom odgojno-obrazovnom procesu Abstract   PDF
Saša Milić, Nataša Gazivoda
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.1 Play and Children’s Kinesiological Activities: A Precondition for Making Daily Exercise a Habit / Igra i kineziološka aktivnost djeteta – preduvjet stvaranja navike svakodnevnog vježbanja Abstract   PDF
Ivan Prskalo, Vatroslav Horvat, Marijana Hraski
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.1 Play and its Pedagogical Potential in a Preschool Institution / Igra i njezin pedagoški potencijal u ustanovi ranog odgoja Abstract   PDF
Edita Slunjski, Maja Ljubetić
 
Vol 22, No 4 (2020) Play in Direct Practice in Preschools of Vojvodina / Igra u izravnoj praksi u vrtićima Vojvodine Abstract   PDF
Svetlana Lazić, Vesna Colić, Milenko Janković
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.1 Play in Research with Children / Igra u istraživanjima s dјecom Abstract   PDF
Tamara Pribišev Beleslin
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.1 Playing - Medium for Understanding, Interpreting and Transforming Immediate Reality / Igra – medij razumijevanja, interpretacije i transformacije neposredne stvarnosti Abstract   PDF
Mirjana Šagud, Biserka Petrović Sočo
 
Vol 18 (2016): Sp.Ed.2 Playing Musical Instruments during Elementary School Age and Selection of Secondary School and Profession / Sviranje glazbenih instrumenata u osnovnoškolskoj dobi i odabirsrednje škole tezanimanja Abstract   PDF
Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.1. Poems by Dragutin Domjanić Set to Music/Uglazbljene pjesme Dragutina Domjanića Abstract   PDF
Kristina Repar
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 POKAZATELJI PROVEDBE INKLUZIVNE PRAKSE U PROCESU SAMOVREDNOVANJA ŠKOLE Abstract   PDF
Jasna Kudek Mirošević
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.1 Position of the Modern Teacher in Educational Theory and Practice / Pozicioniranje suvremenog odgojitelja u pedagogijskoj teoriji i praksi Abstract   PDF
Mirjana Šagud, Ljubimka Hajdin
 
Vol 14 (2012): Sp.Ed.1 Possibilities of Verification of the Required Capabilities According to NATO Network Enabled Capabilities Concept Abstract   PDF
Jaroslav Kozubek, Zdenek Flasar
 
Vol 14 (2012): Sp.Ed.1 Possible Approaches to the Assessment of Military Forces´ Operational Capabilities Abstract   PDF
Jiri Černy
 
Vol 15, No 2 (2013) Possible Influences of a Heavy Backpack on Back Pain Syndrome in Primary School Children / MOGUĆI UTJECAJI TEŽINE ŠKOLSKE TORBE NA BOLNI SINDROM KRALJEŠNICE U DJECE RAZREDNE NASTAVE Abstract   PDF
Jelena Paušić, Hrvoje Kujundžić, Ana Penjak
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.3 Practical Training of Students and Mentors' Evaluations/Praktična izobrazba studenata i mentorska evaluacija Abstract   PDF
Monika Govekar Okoliš
 
Vol 24, No 1 (2022) Pragmatic Language Skills in Storytelling of Five-Year-Old Children with Autism Spectrum Disorder and Five-Year-Old Children with Typical Development / Pragmatične jezične vještine pripovijedanja kod petogodišnjaka s poremećajem iz autističnoga spektra i petogodišnjaka urednoga razvoja Abstract   PDF
Darija Skubic, Anja Tkalec, Janez Jerman
 
Vol 19, No 3 (2017) Predicting Academic Achievement Based on Goal Orientations and Study Approaches / Predviđanje akademskog uspjeha na temelju ciljnih orijentacija i pristupa učenju Abstract   PDF
Nikolina Miškulin, Gabrijela Vrdoljak
 
Vol 17, No 3 (2015) Predicting Chemistry Achievement through Task Value, Goal Orientations, and Self-Efficacy: A Structural Model Abstract   PDF
Esen Uzuntiryaki-Kondakci, Ayse Senay
 
Vol 22, No 3 (2020) Predictors of Self-Concept in Elementary School Pupils Abstract   PDF
Dejana Bouillet, Renata Miljević-Riđički
 
Vol 14, No 1 (2012) PREDICTORS OF SOCIAL PARTICIPATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN SCHOOL ENVIRONMENT / PREDIKTORI SOCIJALNE PARTICIPACIJE DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM U ŠKOLSKOM OKRUŽENJU Abstract   PDF
Milena Milićević, Srećko Potić, Goran Nedović, Veselin Medenica
 
Vol 13, No 4 (2011) PREFACE / UVODNIK Details   PDF
Editorial Editorial board
 
Vol 14, No 1 (2012) Preface / Uvodnik Abstract   PDF
Editorial Editorial Board
 
Vol 14, No 2 (2012) PREFACE / UVODNIK Details   PDF
NN NN
 
Vol 23 (2021): Sp.Ed.1 Preliminary Validation of the Holistic Experience of Motivation Scale (HEMS): An Empirico-Philosophical Approach / Preliminarna validacija Skale cjelovito iskustvo motivacije: empirijsko - filozofski pristup Abstract   PDF
Edin Branković, Marko Badrić
 
Vol 20, No 2 (2018) Preparing Pupils for Creative Language Production /Priprema učenika za kreativnu jezičnu proizvodnju Abstract   PDF
Dusanka Popovic
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.3 Preschool Children's Reactions to Active Music Listening through Movement, Visual Arts and Verbal Expression / Reakcije djece na aktivno slušanje glazbe kroz pokret, likovnost i verbalnost Abstract   PDF
Jelena Blašković, Ana Kuliš
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 Preschool Teacher's Role in the Art Activities of Early and Preschool Age Children / Uloga odgojitelja u likovnim aktivnostima djece rane i predškolske dobi Abstract   PDF
Svetlana Novaković
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.2 Preschool Teachers' Opinions on the Methodology of Teaching Activities for Developing Pre-Reading and Pre-Writing Skills/Mišljenje odgojitelja o metodičkim postupcima za razvoj predvještina čitanja i pisanja Abstract   PDF
Vesna Budinski, Iva Lujić
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.1 Preschool Teachers’ Attitudes towards Play / Stavovi predškolskih odgojiteljica o igri Abstract   PDF
Katarina Rengel
 
Vol 18 (2016): Sp.Ed.1 Preschool teachers’ attitudes towards the self-evaluation of preschool intitutions / Odnos odgojitelja prema samovrednovanju dječjih vrtića Abstract   PDF
Maja Drvodelić, Vlatka Domović
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.1 Preschool Teachers’ Music Competencies Based on Preschool Education Students’ Self-Assessment / Glazbene kompetencije odgojitelja u svjetlu samorefleksije studenata ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Abstract   PDF
Blaženka Bačlija Sušić
 
Vol 20, No 1 (2018) Preschool Teachers’ Opinions on the Use of Augmented Reality Application in Preschool Science Education / Mišljenja nastavnika predškolskog odgoja o upotrebi aplikacije proširene stvarnosti u predškolskom obrazovanju u području prirodnih znanosti Abstract   PDF
Fezile Ozdamli, Damla Karagozlu
 
Vol 18 (2016): Sp.Ed.2 Presence of contemporary arts theory and practical work in fine arts curriculums in grammar schools / Zastupljenost suvremene umjetničke teorije i prakse u gimnazijskim kurikulumima Likovne kulture Abstract   PDF
Maja Jockov
 
Vol 20, No 4 (2018) Pre-service Preschool Teachers’ Opinions on Technology Education in Kindergarten / Mišljenja studenata predškolskog odgoja o tehnološkom obrazovanju u predškolskim ustanovama Abstract   PDF
Darjo Zuljan
 
Vol 23 (2021): Sp.Ed.1 Pre-service Primary Education Teachers' Achievement Goals in Mathematics and Their Approach to Learning and Teaching Mathematics / Ciljevi postignuća u matematici budućih osnovnoškolskih učitelja i njihov pristup učenju i poučavanju matematike Abstract   PDF
Daria Rovan, Dubravka Glasnović Gracin, Goran Trupčević
 
Vol 18, No 3 (2016) Pre-service Primary Teachers' Scientific Knowledge and Attitudes towards Science Learning and Their Influence on the Understanding of the Nature of Science / Znanje budućih nastavnika o znanosti, njihovi stavovi o učenju o znanosti i njihov utjecaj na raz Abstract   PDF
Jose Javier Verdugo-Perona, Joan-Josep Solaz-Portolés, Vicent Sanjosé-López
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.1 Prevalence of Aggressive and Prosocial Behavior of Preschool Children in Relation to Family Structure / Prevalencija agresivnih i prosocijalnih ponašanja djece predškolske dobi u odnosu na strukturu obitelji Abstract   PDF
Tihana Kokanović, Siniša Opić
 
Vol 22 (2020): Sp.Ed.1 Primary education students' experience of the expressiveness of authentic modes in Gregorian chant Abstract   PDF
Tihomir Prša, Jelena Blašković
 
Vol 17, No 2 (2015) Primary School Pupils’ Free Time Activities/Aktivnosti u slobodnom vremenu učenika osnovne škole Abstract   PDF
Marko Badrić, Ivan Prskalo, Milan Matijević
 
Vol 18 (2016): Sp.Ed.2 Process Drama as a Form of Cooperative Learning / Procesna drama kao oblik suradničkoga učenja Abstract   PDF
Maša Rimac Jurinović
 
Vol 14, No 3 (2012) PROCUREMENT MANAGEMENT SYSTEM WITH INFORMATION SUPPORT FOR THE PROJECT / UPRAVLJANJE SUSTAVOM NABAVE POMOĆU INFORMACIJSKE POTPORE ZA POTREBU PROJEKTA¬¬ Abstract   PDF
Vladimir Simovic, Matija Varga
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.1 Professional Development of Kindergarten and Elementary School Teachers for Collaboration with Parents / Profesionalni razvoj odgajatelja i učitelja za rad s roditeljima Abstract   PDF
Anita Mandarić Vukušić
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.3 Professional Development of Primary School Teachers in Visual Arts Education / Profesionalni razvoj učitelja primarnog obrazovanja na likovnoumjetničkom i likovnopedagoškom području Abstract   PDF
Zlata Tomljenović, Svetlana Novaković
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.2 Professional Development Programs as a Support for Teachers at the Beginning of Their Career / Programi profesionalnog razvoja podrške učiteljima na početku njihove karijere Abstract   PDF
Lidija Terek, Irena Terzić, Anka Ivanović, Kristina Telek, Nevena Šćepanović
 
Vol 21, No 2 (2019) Progressive Education – Didactic Challenges/Progresivno obrazovanje – izazovi didaktici Abstract   PDF
Sonja Kovačević
 
Vol 14 (2012): Sp.Ed.1 Project Management Project in Controlled Environment (PRINCE2) Abstract   PDF
Jaroslav Hrevúš
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.3 Promoting Equitable Quality of Early Childhood Education in Rural and Urban China: A Case Study of Rural-Urban Continuum Model / Promicanje pravedne raspodjele kvalitetnog odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu u ruralnim i urbanim područjima u Kini: st Abstract   PDF
Xiaoping Yang, Aixiang Shen, Yumei Han, Dandan Cao
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.3 Prospective Chemists’ and Pre-service Chemistry Teachers’ Views about Science-Technology-Society (STS) Issues/Stavovi budućih kemičara i budućih nastavnika kemije o problemima znanstveno-tehnološkog društva (ZTD) Abstract   PDF
Bülent Pekdağ
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.4 Psychosocial Aspect, Frequency and Intercorrelation of Students` Health Risk Behaviours / Psihosocijalni aspekt, čestotnost i međupovezanost rizičnih zdravstvenih ponašanja studenata Abstract   PDF
Mia Marić, Sanja Šumonja
 
Vol 15, No 2 (2013) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
A AT
 
Vol 15, No 3 (2013) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.3 PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 15, No 4 (2013) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 16, No 1 (2014) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N N
 
Vol 16, No 2 (2014) Publications / Izdanja Details   PDF
N NN
 
Vol 16, No 3 (2014) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 16, No 4 (2014) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
NN NN
 
Vol 17, No 1 (2015) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 17, No 2 (2015) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 17, No 3 (2015) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 17, No 4 (2015) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 18, No 1 (2016) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 18, No 2 (2016) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 18, No 3 (2016) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 18, No 4 (2016) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 19, No 1 (2017) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 19, No 2 (2017) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 19, No 3 (2017) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 19, No 4 (2017) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 20, No 1 (2018) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 20, No 2 (2018) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 20, No 3 (2018) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 20, No 4 (2018) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 21, No 1 (2019) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 21, No 2 (2019) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 21, No 3 (2019) PUBLICATIONS / IZDANJA Details   PDF
N NN
 
Vol 18 (2016): Sp.Ed.1 Pupil's Assessment of Teaching and of Himself as Learner – Relevant Items in the Teacher's Creation of Effective Learning Environment/Učenikova procjena nastave i sebe u ulozi onoga koji uči – važne stavke kod učiteljeva oblikovanja poticajne okoline Abstract   PDF
Milena Valenčić Zuljan
 
Vol 18, No 3 (2016) Pupils' Initiative in the Classroom / Učenička inicijativnost u kontekstu nastave Abstract   PDF
Anđelka Peko, Rahaela Varga
 
Vol 18, No 1 (2016) Pupils' Speech Development in the Croatian Language from First to Fourth Grade of Primary School/Razvoj govora učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u hrvatskom jeziku Abstract   PDF
Vesna Grahovac-Pražić
 
Vol 14, No 3 (2012) QUALITY AND QUANTITY OF TEACHING ART APPRECIATION The Effect of School Systems on Students' Art Appreciation / KVALITETA I KVANTITETA UČENJA LIKOVNE APRECIJACIJE Utjecaj školskih sustava na učeničku likovnu aprecijaciju Abstract   PDF
Matjaž Duh, Branka Čagran, Miroslav Huzjak
 
Vol 14, No 2 (2012) QUALITY OF LIFE FACTORS FOR YOUNG ATHLETES / FAKTORI KVALITETE ŽIVOTA MLADIH SPORTAŠA Abstract   PDF
Marija Lorger, Snježana Mraković, Marijana Hraski
 
Vol 24, No 2 (2022) Quality of Youth Leisure – Traits and Opportunities for Prevention Planning / Kvaliteta provođenja slobodnoga vremena mladih - obilježja i mogućnosti za prevencijska planiranja Abstract   PDF
Matea Belošević, Martina Ferić
 
Vol 21 (2019): Sp.Ed.1 Quantitative and Qualitative Characteristics of Motor Skills of Preschool Children/Kvantitativna i kvalitativna obilježja motoričkih sposobnosti djece predškolske dobi Abstract   PDF
Danimir Mandić, Vladan Pelemiš, Danica Džinović, Dejan Madić, Filip Kojić
 
Vol 22, No 3 (2020) Quiz-Enhanced Learning in Elementary School Abstract   PDF
Olivera Iskrenović-Momčilović
 
Vol 25, No 4 (2023) Quo Vadis, Homo Digitalis? Reflection on Well-being in Education and the COVID-19 Pandemic in Belgium, Croatia, Poland and Romania/Quo Vadis, Homo Digitalis? Razmišljanje o dobrobitima u obrazovanju i pandemiji bolesti COVID-19 u Belgiji, Hrvatskoj, Poljskoj i Rumunjskoj Abstract   PDF
Sander Van Thomme, Cecilia Maria Zsogon, Adrijana Visnjic Jevtic, Ciprian Simut, Lieve Bradt, Julien Kiss, Anna Odrowaz-Coates, Rudi Roose, Visnja Rajic, Saan Van Elsen, Florica Ortan, Monika Czyzewska, Magda Lejzerowicz
 
Vol 22 (2020): Sp.Ed.3 Raising Awareness of the Importance of Reading to Early Childhood and Preschool Age Children through Lifelong Education of Parents / Cjeloživotnim obrazovanjem roditelja do osvještavanja važnosti čitanja djeci rane i predškolske dobi Abstract   PDF
Melita Pergar, Jasmina Hadela
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.2 Raising Students’ Awareness of Teaching Competences by Means of the European Portfolio for Student Teachers of Languages / Razvijanje svijesti studenata o učiteljskim kompetencijama uz pomoć Europskog portfolija za obrazovanje učitelja jezika Abstract   PDF
Ivana Cindric, Marija Andraka, Milka Bilić-Štefan
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 Readiness of Prospective Primary School Teachers to Teach Education for Democratic Citizenship / Pripremljenost budućih učitelja primarnog obrazovanja za nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja Abstract   PDF
Anita Grubišić, Višnja Rajić
 
Vol 17, No 4 (2015) Reading Ability and Literary Competence in Language Arts Classes in Slovenia/Čitalačka sposobnost i književna kompetencija u nastavi književnosti i jezika u Sloveniji Abstract   PDF
Alenka Žbogar
 
Vol 18, No 3 (2016) Reading Aloud and Interpretative Reading in Class/Čitanje naglas i interpretativno čitanje u razredu Abstract   PDF
Elenmari Pletikos Olof, Jelena Vlašić Duić
 
Vol 24, No 1 (2022) Reading Profiles May Not Be an Informative Approach to Identifying At-Risk Readers in Middle School / Čitalački profili ne moraju biti informativan pristup za identifikaciju ugroženih čitatelja u nižoj srednjoj školi Abstract   PDF
Florina Erbeli
 
Vol 24, No 1 (2022) Realistic Positioning of Teachers' Values / Realno pozicioniranje vrijednosnih opredjeljenja učitelja Abstract   PDF
Zana Bojovic, Danijela Vasilijević, Danijela Sudzilovski
 
Vol 14, No 1 (2012) REASONS FOR AND AGAINST THE USE OF FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE IN THE PRIMARY EDUCATION IN CROATIA / RAZLOZI ZA I PROTIV KORIŠTENJA SLOBODNOG SOFTVERA OTVORENOG IZVORNOG KÔDA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ Abstract   PDF
Predrag Oreški, Vladimir Šimović
 
Vol 21 (2019): Sp.Ed.1 Reasons For Enrolment In The Kindergarten And The Parents' Satisfaction With The Specific Elements Of The Kindergarten/Razlozi upisa i zadovoljstvo roditelja pojedinim elementima rada dječjeg vrtića Abstract   PDF
Jasmina Hadela, Nena Rončević, Melita Pergar
 
Vol 13, No 4 (2011) REDEFINING THE EDUCATIONAL ROLE OF THE FAMILY / REDEFINIRANJE ODGOJNE ULOGE OBITELJI Abstract   PDF
Anka Jurčević Lozančić
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.3 Reflections from the Process of Game-Based Teaching of Probability/Prikazi procesa poučavanja vjerojatnosti posredstvom igre Abstract   PDF
Ramazan Gürbüz, Emrullah Erdem, Bedrettin Uluat
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.3 Reflective Practice and Job Satisfaction in Classroom Management and Discipline / Refleksivna praksa i zadovoljstvo poslom u upravljanju razredom Abstract   PDF
Sanja Bilač, Dubravka Miljkovic
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.2 Regular Versus Special Streams within Teacher Education/ Redovni i specijalni pristup u procesu obrazovanja učitelja Abstract   PDF
Mojca Peček, Sunčica Macura-Milovanović, Ivan Čuk
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.2 Relation Between Body Composition and HRQOL in Primary School Children Abstract   PDF
Szabolcs Halasi, Josip Lepeš, Anita Stajer, Milan Cvetković
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.2 RELATIONS BETWEEN FUNCTIONAL CAPACITY AND PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS Abstract   PDF
Marko Badrić, Kristina Ravlić
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.4 Relations between Some Anthropometric Characteristics and Fundamental Movement Skills in Eight Year Old Children / Povezanost morfološke građe i biotičkih motoričkih znanja u osmogodišnje djece Abstract   PDF
Ivica Franjko, Frane Žuvela, Danijela Kuna, Ana Kezić
 
Vol 22, No 4 (2020) Relationship between Academic Motivation and Student Alienation: A Study of Undergraduate Students of Sports Sciences / Veza između akademske motivacije i otuđenosti studenata: istraživanje provedeno na uzorku studenata dodiplomskoga studija sportskih znanosti Abstract   PDF
Olcay Kiremitci, Berkcan Boz, Mustafa Engür
 
Vol 15, No 3 (2013) Relationship between Acceptance and Understanding of the Evolution Theory by Various Groups of Teachers / Odnos između prihvaćanja i razumijevanja teorije evolucije različitih skupina nastavnika Abstract   PDF
Jelena Stanisavljevic, Penelope Papadopoulou, Dragan Djuric
 
Vol 14, No 4 (2012) RELATIONSHIP BETWEEN ATTRIBUTIONS FOR SUCCESS AND FAILURE AND SELF-ESTEEM, HOPELESSNESS, AND DEPRESSION IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS / ODNOS ATRIBUCIJA USPJEHA I NEUSPJEHA SA SAMOPOŠTOVANJEM, BEZNADNOŠĆU I DEPRESIVNOŠĆU KOD SREDNJOŠKOLACA Abstract   PDF
Ana Kurtović
 
Vol 18, No 1 (2016) Relationship between Morphological Characteristics and Motor Knowledge in Eleven-year-old Female Pupils/Povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih znanja kod jedanaestogodišnjih učenica Abstract   PDF
Lidija Vlahović, Bojan Babin, Josip Babin
 
Vol 23, No 3 (2021) Relationship between the Body Mass Index, Motor Skills, and Physical Ac-tivity of Early Elementary School Pupils / Povezanost indeksa tjelesne mase, motoričkih znanja i tjelesne aktivnosti učenika rane školske dobi Abstract   PDF
Ivana Nikolić, Snježana Mraković
 
Vol 14, No 3 (2012) RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF FAMILY FUNCTIONING AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN ADOLESCENTS / ODNOS IZMEĐU KVALITETE FUNKCIONIRANJA OBITELJI I AKADEMSKOG POSTIGNUĆA ADOLESCENATA Abstract   PDF
Milka Oljaca, Djerdji Erdes-Kavecan, Svetlana Kostovic
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.2 Reliability of Tests for the Assessment of Balance, Coordination and Strength among Younger Preschool Children Abstract   PDF
Vatroslav Horvat, Igor Bokor, Iva Palijaš
 
Vol 26, No 1 (2024) Repetitive Movement Timing of Preschool Children and Young Adults Assessed by the Wing- Kristofferson Model/Tajming repetitivnih pokreta predškolske djece i mladih odraslih osoba procijenjen prema Wing-Kristoffersonovu modelu Abstract   PDF
Ivan Šerbetar, Zdravko Petanjek, Predrag Zarevski
 
Vol 25, No 1 (2023) Representations of National Identity in the Methodological Apparatus/Structure of Science & Social Studies Textbooks in the LowerGrades of Primary School /Nacionalni identitet u metodičkom instrumentariju udžbenika iz prirode i društva u nižim razredima osnovne škole Abstract   PDF
Danijela Vasilijević, Marina Semiz
 
Vol 22, No 4 (2020) Respect for Teachers in Relation to Student Violence against Teachers / Poštovanje prema nastavnicima u odnosu na nasilje učenika prema nastavnicima Abstract   PDF
Jelena Pavičić Vukičević, Marko Prpić, Matea Korda
 
Vol 17, No 2 (2015) Rogers’ Diffusion of Innovation Model in Action: Individual Innovativeness Profiles of Pre-service Teachers in Turkey / Rogersov model difuzije inovacije u praksi: pojedinačni profili inovativnosti budućih nastavnika u Turskoj Abstract   PDF
Ismail Yuksel
 
Vol 20, No 2 (2018) Satisfaction of Basic Psychological Needs and Autonomous Motivation in School Context: A Test of Additive, Synergistic, and Balance Hypotheses/Zadovoljavanje osnovnih psiholoških potreba i autonomna motivacija u kontekstu škole: testiranje aditivne, siner Abstract   PDF
Saule Raiziene, Ingrida Gabrialaviciute, Renata Garckija, Gintautas Silinskas
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.3 Satisfaction of Early Teacher Education Students with the Visual Arts Teaching Methodology Course as an Indicator of Teaching Quality / Zadovoljstvo studenata ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja nastavom kao indikator kvalitete izvođenja nastave iz Abstract   PDF
Marijana Županić Benić, Anita Rončević, Darko Lončarić
 
Vol 19, No 1 (2017) Sažetak Net-generaciji, generaciji koja je odrasla s digitalnim medijima, pripisuju se značajke koje ih razlikuju od pripadnika starijih generacija koja su u svijet digitalnih medija i interneta ušle naknadno. Internet je pak otvorio nove mogućnosti komun Abstract   PDF
Damir Velički, Mario Dumančić, Tomislav Topolovčan
 
Vol 19, No 4 (2017) School Achievement and Anxiety among Students Who Attend Extended and After-School Day Care / Školski uspjeh i anksioznost učenika u produženom i cjelodnevnom boravku Abstract   PDF
Marija Sakac, Mia Maric, Vlasta Lipovac
 
Vol 18, No 2 (2016) School Climate as a Predictor of Early School Leavers / Školska klima kao prediktor ranog prekida školovanja Abstract   PDF
Mustafa Ozmusul
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.2 Schools and Promotion of Innovation / Škole i promicanje inovacije Abstract   PDF
Franc Cankar, Tomi Deutsch, Blaž Zupan, Stanka Setnikar Cankar
 
Vol 19, No 4 (2017) Screen Time Differences among Turkish University Students as an Indicator of Sedentary Lifestyle and Inactivity / Razlike u vremenu provedenom ispred ekrana između sveučilišnih studenata u Turskoj kao pokazatelj sjedilačkog stila života i neaktivnosti Abstract   PDF
Emine Caglar, Naile Bilgili, Ayda Karaca, Gökhan Deliceoglu
 
Vol 14, No 4 (2012) SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND THEIR KNOWLEDGE ABOUT HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS AND SPORT / SREDNJOŠKOLSKI UČENICI I NJIHOVO ZNANJE O VAŽNOSTI TJELESNE SPREME I SPORTA ZA ZDRAVLJE Abstract   PDF
Marjeta Kovač, Bojan Leskošek, Gregor Jurak
 
Vol 24, No 2 (2022) Secular Trends of Motor Abilities and BMI among Adolescents from 1998 to 2018 / Sekularni trendovi motoričkih sposobnosti i ITM-a među adolescentima od 1998. do 2018. godine Abstract   PDF
Mateja Kunješić Sušilović, Marijana Hraski, Jozo Sušilović
 
Vol 13, No 2 (2011) SELF EVALUATION OF MOTOR AND FUNCTIONAL ABILITIES AMONG PUPILS / SAMOPROCJENA MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH / SAMOPROCJENA MOTORIČKIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI UČENIKA Abstract   PDF
Goran Sporiš, Klara Šiljeg, Josip Mrgan, Gordana Kević
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 Self-Regulation, Emotion Understanding and Aggressive Behaviour in Preschool Boys / Samokontrola, razumijevanje emocija i agresivno ponašanje dječaka predškolske dobi Abstract   PDF
Andreja Brajša-Žganec, Ivana Hanzec
 
Vol 24, No 4 (2022) Shaping Learner Contributions via a Combination of Different Resources: Joint Use of ‘Okay’ and Type-specific Questions/Oblikovanje učeničkih odgovora kombinacijom različitih izvora: zajednička upotreba riječi okay i specifičnih pitanja Abstract   PDF
Cihat Atar, Paul Seedhouse, Steve Walsh
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 Should Happiness Be Taught in School? / Treba li sreću poučavati u školi? Abstract   PDF
Majda Rijavec
 
Vol 19, No 3 (2017) Smart Board and Academic Achievement in Terms of the Process of Integrating Technology into Instruction: A Study on the McA / Pametna ploča i školski uspjeh s obzirom na proces integracije tehnologije u nastavu: istraživanje o MkP Abstract   PDF
Veli BATDI
 
Vol 15, No 3 (2013) Social Aggression among Students in Primary Education / Socijalna agresivnost učenika u primarnom obrazovanju Abstract   PDF
Marina Đuranović, Siniša Opić
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.1 Social Competences of Kindergarten Teachers – Are We Applying Contemporary Knowledge? / Socijalne kompetencije odgojitelja – primjenjujemo li suvremene spoznaje? Abstract   PDF
Anka Jurčević Lozančić
 
Vol 20, No 1 (2018) Social Educators: A Study of Digital Competence from a Gender Differences Perspective / Socijalni pedagozi: istraživanje digitalne kompetencije iz perspektive spolnih razlika Abstract   PDF
Marcos Cabezas González, Sonia Casillas Martín
 
Vol 18, No 4 (2016) Social Entrepreneurship Education and Its Association with Perceived Desirability and Feasibility of Social Entrepreneurship among Business Students / Obrazovanje za socijalno poduzetništvo i njegova povezanost s percepcijom poželjnosti i izvodljivosti so Abstract   PDF
Irena Kedmenec, Miroslav Rebernik, Polona Tominc
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.1 Social Environment and the Quality of Social Interactions: The Perspective of Future Preschool Teachers / Socijalno okruženje i kvaliteta socijalnih interakcija: perspektiva budućih odgojitelja Abstract   PDF
Lidija Vujičić, Akvilina Čamber Tambolaš, Tamara Navratil
 
Vol 17, No 1 (2015) Social Networking Phenomenon and Its Use in Libraries / Fenomen društvenih mreža i njegova primjena u knjižnicama Abstract   PDF
Ivana Hebrang Grgić, Dorja Mučnjak
 
Vol 15, No 3 (2013) Social Networking Site Usage among University Students: Differences of Educational Level/ Uporaba društvenih mreža među studentskom populacijom: razlike s obzirom na obrazovnu razinu Abstract   PDF
Hasan Karal, Mehmet Kokoç
 
Vol 18, No 3 (2016) Social Presence in a Three-Dimensional Virtual World Used for Distance Education / Društvena prisutnost u trodimenzionalnim virtualnim svjetovima koji se primjenjuju u nastavi na daljinu Abstract   PDF
Rabia Yilmaz, Melike Aydemir, Selcuj Karaman, Yuksel Goktas
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 Social Status and Professional Development of Early Childhood and Preschool Teacher Profession: Sociological and Pedagogical Theoretical Frame / Društveni status i profesionalni razvoj profesije odgajatelja rane i predškolske dobi Abstract   PDF
Lidija Vujičić, Željko Boneta, Željka Ivković
 
Vol 13, No 3 (2011) SOCIAL-CONTEXTUAL DETERMINANTS OF PARENTAL BEHAVIOUR OF PRESCHOOL CHILDREN'S MOTHERS AND FATHERS / SOCIJALNO-KONTEKSTUALNE ODREDNICE RODITELJSKOG PONAŠANJA OČEVA I MAJKI PREDŠKOLSKE DJECE Abstract   PDF
Ana Štironja Borić, Sanda Roščić, Maja Sedmak, Anja Šepčević, Gordana Keresteš
 
Vol 21, No 4 (2019) Socio-pedagogical Characteristics of Students Who Need Additional Help in Learning and Behaviour Modification: Elements of School-based Preventive Program / Socijalnopedagoška obilježja učenika kojima treba dodatna pomoć u učenju i korekciji ponašanja Abstract   PDF
Nataša Vlah, Orjana Marušić Štimac, Iva Galović
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.1 Some Contemporary Interactive Aspects of Music Teaching in the Learning Process / Suvremeni interaktivni aspekti nastave glazbe u procesu učenja Abstract   PDF
Diana Atanasov Piljek, Igor Topolovac
 
Vol 18 (2016): Sp.Ed.1 Some Predictors of Constructivist Teaching in Elementary Education/Neki prediktori konstruktivističke nastave u osnovnom obrazovanju Abstract   PDF
Tomislav Topolovčan, Milan Matijević, Mario Dumančić
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 Some Specificities of Students' Satisfaction with Hospital School / Neke specifičnosti zadovoljstva učenika školom u bolnici Abstract   PDF
Iva Filipušić, Siniša Opić, Vlasta Krešić
 
Vol 22 (2020): Sp.Ed.1 Sources of Stress, Coping Strategies with Stress and Job Satisfaction of Teachers in Art Schools Abstract   PDF
Melita Ivanković
 
Vol 22, No 3 (2020) Spatial Images and Changes in their Graphic Representation in Primary and Lower Secondary School Students Abstract   PDF
Petr Šimáček, Klára Paloušková, Jan Hercik
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.4 Specificity of Schoolchildren's Social Skills during Physical Education Classes / Specifičnost socijalnih vještina školske djece za vrijeme nastave tjelesnog odgoja Abstract   PDF
Romualdas Malinauskas, Arunas Emeljanovas
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.2 Spolne razlike u ciljnoj orijentaciji srednjoškolaca na satovima tjelesne i zdravstvene kulture/ Gender Differences In Goal Orientation Between High School Students On Physical Education Classes Abstract   PDF
Jelena Alić
 
Vol 18, No 3 (2016) Sport Talent of Pupils in the Split-Dalmatia County/Sportska darovitost učenika i učenica Splitsko-dalmatinske županije Abstract   PDF
Ante Burger, Nenad Rogulj, Vladan Papić, Marijana Čavala
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.1 Standing Long Jump Performance Quality: Age and Gender Differences / Dobne i spolne razlike u kvaliteti usvojenosti skoka u dalj iz mjesta Abstract   PDF
Ivana Nikolić, Snježana Mraković, Vatroslav Horvat
 
Vol 25, No 2 (2023) State Graduation Exam Results as One of the Indicators of the Success of Secondary Education of Students with Disabilities/Rezultati državne mature kao jedan od pokazatelja uspješnosti srednjoškolskoga obrazovanja učenika s teškoćama Abstract   PDF
Sanja Horvatić
 
Vol 19, No 4 (2017) Stayin' Alive? National Language and Internationalisation of Higher Education. The Case of Slovenia. / Hoće li preživjeti? Nacionalni jezik i internacionalizacija visokoga obrazovanja u Sloveniji Abstract   PDF
Monika Kalin Golob, Gaja Červ, Marko Stabej, Mojca Stritar Kučuk, Samo Kropivnik
 
Vol 22, No 3 (2020) STEM Education Implementation at Early Age and Stakeholders’ Opinions: The Case of Turkey Abstract   PDF
Remziye Ceylan, Beyza Akçay Malçok
 
Vol 23, No 4 (2021) Strategies for Depicting Space in Drawings by Children Aged 4 to 6 Years / Strategije prikazivanja prostora u likovnim djelima djece u dobi od četiri do šest godina Abstract   PDF
Tomaž Zupančič, Matjaž Duh
 
Vol 21 (2019): Sp.Ed.1 Stress Sources In Preschool Teachers In The City Of Zagreb/Izvori stresa kod odgojitelja u Gradu Zagrebu Abstract   PDF
Sara Kozjak Dragčević, Siniša Opić
 
Vol 16, No 1 (2014) Structural Equation Modelling on the Relationships between Teachers’ Trust in Manager, Commitment to Manager, Satisfaction with Manager and Intent to Leave / Modeliranje strukturnih jednadžbi na temelju veza između povjerenja nastavnika u menadžment, pred Abstract   PDF
Mehmet Karakus, Mustafa Toprak, Murat Gurpinar
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.2 Structure of Motor Abilities of Pre-School Children before and After Kinesiology Treatment Abstract   PDF
Danimir Mandić, Dragan Martinović, Vladan Pelemiš
 
Vol 24, No 2 (2022) Student Classroom Misbehavior: Teachers' Perspective / Neprimjerena ponašanja učenika iz perspektive učitelja Abstract   PDF
Tomislava Vidić
 
Vol 16, No 2 (2014) Student Participation in Bologna Process: A Case Study from Turkey/Sudjelovanje studenata u bolonjskom procesu: analiza turskog iskustva Abstract   PDF
Z. Ezgi Kahraman, A. Orçun Sakarya
 
Vol 16, No 4 (2014) Student Participation in School Life: The “Student Voice” and Mitigated Democracy/Sudjelovanje učenika u životu škole: “učenički glas” i ublažena demokracija Abstract   PDF
Fátima Pereira, Ana Mouraz, Carla Figueiredo
 
Vol 26, No 1 (2024) Student Perceptions of Research Work in Geography Teaching: Motivation, Difficulties, and Values/Učenička percepcija istraživačkoga rada u nastavi geografije: motivacija, teškoće i vrijednosti Abstract   PDF
Karlo Mak, Ivan Ivić
 
Vol 23 (2021): Sp.Ed.2 Student Teachers' Opinion Regarding Personal Competencies for Teaching the Music Culture Class in Primary Education / Mišljenje studenata učiteljskih studija o vlastitim kompetencijama za realizaciju nastave glazbene kulture u primarnom obrazovanju Abstract   PDF
Tamara Jurkić Sviben, Biljana Jeremić, Ivana Paula Gortan-Carlin
 
Vol 16, No 2 (2014) Student’s Musical Preferences: The Role of Music Education, Characteristics of Music and Personality Traits/Glazbene preferencije studenata: uloga glazbenog obrazovanja, karakteristika glazbe i značajki osobnosti Abstract   PDF
Snjezana Dobrota, Ina Reic Ercegovac
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.3 Students and preschool teachers in a play with children: Playfulness approached through the Ego States / Studenti i odgajatelji u igri s djecom: pristup igri posredstvom teorije stanja ega Abstract   PDF
Aleksandra Šindić, Tamara Pribisev Beleslin
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.2 Students with Disabilities and Challenges in Educational Practice/Učenici s teškoćama i izazovi obrazovne prakse Abstract   PDF
Dejana Bouillet, Jasna Kudek Mirošević
 
Vol 18, No 1 (2016) Students' Attitudes toward Formal Education, Non-Formal and Informal Learning / Stavovi studentica i studenata prema formalnom obrazovanju, neformalnom i informalnom učenju Abstract   PDF
Marlena Plavšić, Marina Diković
 
Vol 19, No 1 (2017) Students' Motivation for Learning Mathematics in Mathematical and Language-Program Gymnasiums / Motivacija učenika prirodoslovno-matematičkih i jezičnih gimnazija za učenje matematike Abstract   PDF
Nina Pavlin-Bernardić, Daria Rovan, Anamarija Marušić
 
Vol 24, No 1 (2022) Students’ Attitude towards Reading Assignments and Reading: The Perception of Students and Teachers in Secondary Schools in Zagreb / Odnos učenika prema lektiri i čitanju: percepcija učenika i nastavnika u zagrebačkim srednjim školama Abstract   PDF
Jelena Pavičić Vukičević, Marko Prpić, Irena Cajner Mraović
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.3 Students’ Attitudes towards Arts and Cultural Learning in the Slovenian Educational System / Stavovi studenata prema umjetničkom i kulturnom odgoju u slovenskom odgojno-obrazovnom sustavu Abstract   PDF
Olga Denac, Branka Čagran, Jerneja Denac, Barbara Sicherl Kafol
 
Vol 25, No 1 (2023) Students’ Behavioural Intention Regarding E-Learning During the COVID-19 Pandemic/Bihevioralna namjera učenika u e-učenju tijekom pandemije Covid-19 Abstract   PDF
Isidora Milošević, Jelena Ruso, Ana Rakić, Sanela Arsić, Djordje Nikolić
 
Vol 20, No 1 (2018) Students’ Experience during the Integration of Traditional Games into the Elementary School Program/Učenička iskustva integracije tradicionalnih igara u osnovnoškolski program Abstract   PDF
Marina Vasileva, Toni Malinovski, Tatjana Vasileva-Stojanovska, Vladimir Trajkovik
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.4 Students’ Perception of the Higher Education Service Quality / Istraživanje percepcija studenata o kvaliteti usluge visokog obrazovanja Abstract   PDF
Ines Dužević, Anita Čeh Časni, Tonći Lazibat
 
Vol 20, No 4 (2018) Students’ Perception of the Importance of Using Facebook for Academic Purposes / Percepcije studenata o važnosti upotrebe Facebooka za akademske svrhe Abstract   PDF
Nina Đurica, Dragan Soleša, Vladimir Šimović, Maja Đurica
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.2 Students’ Satisfaction with Teaching Practice during Pre-service Teacher Education / Zadovoljstvo studenata praksom u nastavi u sklopu studijskog programa za obrazovanje učitelja Abstract   PDF
Tina Vršnik Perše, Milena Ivauš Grmek, Tomaž Bratina, Katja Košir
 
Vol 22, No 2 (2020) Students’ Standpoints about the Significance of Cooperative Learning in Maths Teaching in Lower Primary School Grades Abstract   Untitled   PDF
Elvira Kovács, Valerija Pinter Krekić, Josip Ivanović
 
Vol 16, No 1 (2014) Students’ Understanding of Velocity-Time Graphs and the Sources of Conceptual Difficulties/Učeničko i studentsko razumijevanje grafova vremenske promjene brzine i izvori konceptualnih poteškoća Abstract   PDF
Nataša Erceg, Ivica Aviani
 
Vol 22 (2020): Sp.Ed.3 Students-Future Teachers’ Self-Assessment of Competence for Computer-Assisted teaching / Samoprocjena kompetentnosti studenata-budućih nastavnika za izvođenje nastave pomoću računala Abstract   PDF
Filip Brčić
 
Vol 14, No 4 (2012) STUDY OF THE INFLUENCE OF ACADEMIC SUCCESS ON THE CHOICE OF PROFESSIONAL SPECIALTY / ISTRAŽIVANJE UTJECAJA USPJEHA NA STUDIJU NA ODABIR STRUČNE SPECIJALIZACIJE Abstract   PDF
Zoran Nešić, Miroslav Radojičić
 
Vol 16, No 4 (2014) Support for Secondary School Students with Special Needs / Podrška srednjoškolcima s posebnim potrebama Abstract   PDF
Majda Schmidt, Branka Čagran
 
Vol 24, No 3 (2022) Supporting Children and Youth in Coping with Loss at School / Podrška djeci i mladima u suočavanju s gubitcima u školskom kontekstu Abstract   PDF
Doris Veronika, Lidija Arambašić
 
Vol 17, No 1 (2015) Survey of Collective Intelligence as Interdisciplinary Phenomenon / Istraživanje kolektivne inteligencije kao interdisciplinarnog fenomena Abstract   PDF
Đurđa Soleša-Grijak, Dragan Soleša
 
Vol 21 (2019): Sp.Ed.1 Sustainable Journalism Education - the Only Possible Way to the Future / Održivo obrazovanje novinara – jedini mogući put u budućnost Abstract   PDF
Tijana Vukić
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 SUVREMENO DJETINJSTVO I INSTITUCIJSKI KONTEKST Abstract   PDF
Mirjana Šagud
 
Vol 22 (2020): Sp.Ed.2 Swiss Alpine Milk, Education, and the Fabrication of the Ideal Swiss Citizen Abstract   PDF
Michèle Hofmann
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.1 Symbolic Play of Children at an Early Age / Simbolička igra djece rane dobi Abstract   PDF
Biserka Petrović-Sočo
 
Vol 17, No 1 (2015) Syncretism of the Puppet theatre / Sinkretizam lutkarskoga kazališta Abstract   PDF
Zdenka Đerđ
 
Vol 21, No 4 (2019) Systematic Review of Web-based Learning Environments in High School Mathematics Education: Attitude, Achievement, Challenges and Possible Solutions / Sustavan pregled mrežnih okruženja učenja u nastavi matematike na sekundarnoj razini obrazovanje: stavovi Abstract   PDF
Philip Siaw Kissi, Muesser Nat, Adeleye Idowu
 
Vol 14 (2012): Sp.Ed.1 Taxonomy of the Security of the Organization Abstract   PDF
Oldřich Luňáček
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.3 Teacher Educator’s and Guidance Teachers’ Evaluation of Student Teachers’ Teaching Practice (A Qualitative Study) / Procjena nastavne prakse studenata – budućih učitelja – od mentora i savjetnika (kvalitativna studija) Abstract   PDF
Ali Göçer
 
Vol 21, No 3 (2019) Teacher Leadership Effects on Student Achievement and Student Satisfaction: A Meta Analysis on the Studies Published in Turkey and USA Abstract   PDF
ŞENGÜL UYSAL, YILMAZ SARIER
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.3 Teachers in Europe - Main Trends, Issues and Challenges / Učitelji u Europi – glavni trendovi, pitanja i izazovi Abstract   PDF
Vlasta Vizek Vidović, Vlatka Domović
 
Vol 17, No 3 (2015) Teachers' and University Students' Evaluation of Chosen Didactic Materials According to the Maria Montessori Pedagogy/Učiteljska i studentska procjena odabranoga didaktičkog materijala prema pedagogiji Marije Montessori Abstract   PDF
Marija Sablić, Željko Rački, Marija Lesandrić
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.3 Teachers’ Attitudes toward Teaching Dyslexic Students / Učiteljski stavovi o poučavanju učenika s disleksijom Abstract   PDF
Valentina Martan, Sanja Skočić Mihić, Andreja Matošević
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 Teachers’ Attitudes Towards Gifted Students and Differences in Attitudes Regarding the Years of Teaching / Stavovi učitelja prema darovitim učenicima i razlike u stavovima s obzirom na staž Abstract   PDF
Ivana Perković Krijan, Edita Borić
 
Vol 23 (2021): Sp.Ed.1 Teachers’ Conceptualisations and Needs in Developing Foreign Language Literacy Skills at Primary Level / Konceptualizacije i potrebe učitelja u razvoju osnovnih vještina pismenosti na stranom jeziku u primarnom obrazovanju Abstract   PDF
Mateja Dagarin Fojkar, Tina Rozmanič
 
Vol 20, No 3 (2018) Teachers’ Knowledge on Education for Sustainable Development – Polish Context/Znanje nastavnika o obrazovanju za održivi razvoj – slučaj Poljske Abstract   PDF
Anna Mróz, Łukasz Tomczyk, Katarzyna Walotek-Ściańska, Iwona Ocetkiewicz
 
Vol 19, No 2 (2017) Teachers’ Opinions of Different Methods of Grading in Physical Education (PE)/Mišljenje učitelja o različitim načinima ocjenjivanja u Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi Abstract   PDF
Vesna Štemberger, Tanja Petrušič
 
Vol 19, No 1 (2017) Teachers’ Opinions on the Possibilities of Collaboration with Parents / Mišljenje odgajatelja o mogućnostima suradnje s roditeljima Abstract   PDF
Ivana Visković, Adrijana Višnjić Jevtić
 
Vol 17, No 2 (2015) Teachers’ Opinions on the Teaching Methodology for Standard School Scripts in Initial Reading and Writing in the Croatian Language/Mišljenje učitelja o metodičkim aspektima uvođenja standardnih školskih pisama u početno čitanje i pisanje na hrvatskome jez Abstract   PDF
Martina Kolar Billege
 
Vol 21, No 2 (2019) Teachers’ Perceptions of Teaching English in Primary School: A Comparative Study between India and Slovenia/Percepcije učitelja o poučavanju engleskoga jezika u osnovnoj školi: komparativno istraživanje između Indije i Slovenije Abstract   PDF
Mateja Dagarin Fojkar, Katarina Kilibarda Perret
 
Vol 24, No 4 (2022) Teachers’ Views on Educating Children with Communication, Language and Speech disorders/Stavovi učitelja o obrazovanju djece s komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama Abstract   PDF
Pelin Pistav Akmese, Nilay Kayhan
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.4 Teachers’ Views on Types of Support Provided for Pupils with Learning Disabilities / Stajališta nastavnika o oblicima pomoći za učenike s poteškoćama u učenju Abstract   PDF
Amalija Žakelj
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.1 Teaching about Architecture and Urbanism in Elementary School / Poučavanje o arhitekturi i urbanizmu u osnovnoj školi Abstract   PDF
Gordana Košćec, Ida Loher, Martina Kosec
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 Teaching and Learning Methods and Practices in Science and Social Studies Lessons / Metode i postupci poučavanja i učenja u nastavi prirode i društva Abstract   PDF
Zdenko Braičić, Marina Đuranović, Irena Klasnić
 
Vol 24, No 3 (2022) Teaching English and German Language in Primary School during the COVID-19 Pandemic – Implications for Foreign Language Teaching Methodology / Osnovnoškolska nastava engleskoga i njemačkoga jezika za vrijeme pandemije virusa COVID-19 - implikacije za metodiku stranih jezika Abstract   PDF
Željka Knežević, Ana Šenjug Krleža, Monika Ivančan
 
Vol 20, No 2 (2018) Teaching Games for Understanding and Cooperative Learning: Can Their Hybridization Increase Motivational Climate among Physical Education Students?/Učenje igara s razumijevanjem i suradničko učenje: može li njihova hibridizacija povećati motivacijsku klim Abstract   PDF
Óscar Chiva-Bartoll, Celina Salvador-García, Pedro Jesús Ruiz-Montero
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.1. Teaching Intercultural Competence in Undergraduate Business and Management Studies – A Case Study / Podučavanje interkulturalne kompetencije u visokoškolskom obrazovanju u nastavnim programima ekonomije i menadžmenta - studija slučaja Abstract   PDF
Zrinka Friganovic Sain, Milena Kužnin, Rebecca Charry Roje
 
Vol 24, No 1 (2022) Teaching Methodology Approach to Writing a Therapeutic Fairy Tale: Implications for Preschool Teacher Education / Metodički pristup pisanju terapijske bajke: implikacije za obrazovanje budućih odgajatelja Abstract   PDF
Aleksandra Šindić, Tamara Pribišev Beleslin, Jurka Lepičnik Vodopivec, Barbara Baloh
 
Vol 13, No 2 (2011) TEACHING OPTIONAL SCIENCE SUBJECTS IN ELEMENTARY SCHOOLS IN SERBIA: TEACHERS' PROBLEMS / PROBLEMI UČITELJA U REALIZACIJI IZBORNIH PREDMETA PRIRODNIH ZNANOSTI U RAZREDNOJ NASTAVI U SRBIJI Abstract   PDF
Stanko Cvjeticanin, Mirjana Segedinac, Milan Segedinac
 
Vol 21, No 2 (2019) Teaching Vocabulary to Pupils in the First Gradeof Primary School: An Experimental Approach/Poučavanje vokabulara učenika u prvom razredu osnovne škole: eksperimentalni pristup Abstract   PDF
Zorica Vladimir Cvetanović, Veljko Brborić
 
Vol 20 (2018): Sp.Ed.2 Teaching Word Stress Patterns in Primary School/Naglasak u osnovnoškolskoj nastavi Abstract   PDF
Ivana Gusak Bilić, Marko Alerić, Jelena Vlašić Duić
 
Vol 18, No 4 (2016) Teaching Writing Skills - How to Start Writing a Text/Nastava pisanog izražavanja – kako početi tekst Abstract   PDF
Dusanka Popovic, Tatjana Novovic
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.2 Team Teaching / Timsko poučavanje Abstract   PDF
Kristina Pokasić, Kristina Cergol Kovačević
 
Vol 22, No 3 (2020) TEFL in the Digital Age: The Use of Computer-Assisted Language Learning Abstract   PDF
Sanja Krimer Gaborović, Josip Ivanović
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.1 Television Contents and Children's Free Kindergarten Play / Tv-sadržaji i slobodna igra djece u vrtiću Abstract   PDF
Danijela Blanuša Trošelj, Suzana Srića
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 Teorija i praksa integriranog odgoja i obrazovanja iz perspektive sveučilišnih nastavnika: koliko uistinu znamo Abstract   PDF
Mirjana Radetić-Paić
 
Vol 25, No 1 (2023) Textbook Materials For The Lower Grades Of Elementary School: Do They Conform To The Principles Of Plain Language?/Jasan jezik i pisana udžbenička građa nižih razreda: jesu li usklađeni? Abstract   PDF
Ana Matić Škorić, Jelena Kuvač Kraljević, Mirjana Lenček
 
Vol 22, No 2 (2020) The Relationship between the Frequency of Use of the Media, the Role of Peers and Adolescents' Agression in Elementary School Abstract   Untitled   PDF
Ana Paljušaj
 
Vol 23 (2021): Sp.Ed.2 The Aesthetics between Us: Lifelong Learning from Learning to Do / Estetika među nama: cjeloživotno učenje iz prakse Abstract   PDF
Yi-Ling Yu
 
Vol 22, No 2 (2020) The Analysis of the Music Therapy Program’s Effect on Taking Turn-Sharing Skills and Expressing Feelings of Children with Autism Spectrum Disorder Abstract   Untitled   Untitled ()   PDF
Razge Sila Zorba, Gönül Akçamete, Deniz Özcan
 
Vol 22 (2020): Sp.Ed.1 The Application of Art-Expressive Techniques on Children with Chronic Disease in the Field of Education and Rehabilitation Abstract   PDF
Jasna Kudek Mirošević
 
Vol 16, No 3 (2014) The Assessment of Climbing Skills in Four-Year-Old Children / Procjena vještine penjanja u četverogodišnjaka Abstract   PDF
Matej Plevnik, Boštjan Šimunič, Rado Pišot
 
Vol 18 (2016): Sp.Ed.1 The Assessment of the Competences of the Teacher Training College Students and the Teachers for Inclusive Practice /Procjene kompetentnosti studenata Učiteljskog studija i učitelja za inkluzivnu praksu Abstract   Untitled ()   PDF
Jasna Kudek Mirošević
 
Vol 17, No 3 (2015) The Association between Perceived Social Support and Self-Efficacy of Turkish Elementary School Children / Povezanost percepcije društvene podrške i samoučinkovitosti kod učenika osnovnih škola u Turskoj Abstract   PDF
Murat Ozsaker, Figen YARDIMCI, Gülçin Özalp GERÇEKER, Gonca Karayağız MUSLU
 
Vol 21, No 3 (2019) The Atrophy of the Professional Role among Teachers from Middletown in Poland. An Analysis of the Phenomenon and Its Determinants. Abstract   PDF
Łukasz Kutyło
 
Vol 21, No 1 (2019) The Audacity to Teach with Technology – A Case of Integrating Technology in Pre-service Language Teacher Education/Odvažnost poučavanja tehnologijom – Integracija tehnologije u obrazovanje budućih učitelja stranoga jezika u primarnome obrazovanju Abstract   PDF
Ivana Cindrić, Marko Gregurić
 
Vol 21, No 3 (2019) The Backpack Weights of Primary School Students and their Backpack Use Status: Do we need to worry about it? Abstract   PDF
Tufan Asli Sezer, Aslihan Ozturk, Figen Isik Esenay
 
Vol 16, No 2 (2014) The Big-Five Model of Personality and the Success of High School Students in Physical Education / Velepetori model ličnosti i uspjeh u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture srednjoškolaca Abstract   PDF
Zoran Čuljak, Boris Mlačić
 
Vol 16 (2014): Sp.Ed.1 The Child’s Right to Play?! / Pravo djeteta na igru?! Abstract   PDF
Kornelija Mrnjaus
 
Vol 23, No 3 (2021) The Comparison of Problem Based and Project Based Learning Methods in Physics Teaching / Uspoređivanje metoda učenja utemeljenoga na problemskom i projektnom učenju u nastavi Fizike Abstract   PDF
Sabri Kan, Ahmet Zeki Saka
 
Vol 14 (2012): Sp.Ed.1 The Concept of a Universal Question Object and its Possible Usage in Education Abstract   PDF
Miroslav Hruby
 
Vol 19 (2017): Sp.Ed.2 The Concept Of Dissimilitude In Teaching Literature Abstract   PDF
Bojan Marković, Višnja Mićić, Vladimir Vukomanović
 
Vol 22, No 4 (2020) The Confirmation of Montessori Postulates in Contemporary Educational Neuroscience / Potvrde postulata Montessori pedagogije u suvremenoj obrazovnoj neuroznanosti Abstract   PDF
Lidija Eret, Narcisa Jagnjić
 
Vol 22, No 4 (2020) The Connection Between Parental Sense of Competence and Support in Early and Preschool Children’s Upbringing / Povezanost doživljaja roditeljske kompetentnosti i podrške u odgoju djece rane i predškolske dobi Abstract   PDF
Lidija Fotez, Andreja Brajša-Žganec
 
Vol 22, No 1 (2020) The Correlation between School Burnout and School Engagement: The Mediating Role of Attitude toward Learning Abstract   PDF
Mustafa Yüksel Erdogdu
 
Vol 13, No 3 (2011) THE CORRELATION CONSIDERING THE DEGREE OF AUTONOMOUS MOTIVATION, ACADEMIC ACHIEVEMENT AND MENTAL HEALTH / POVEZANOST STUPNJA AUTONOMIJE MOTIVACIJE, AKADEMSKOG USPJEHA I PSIHIČKOG ZDRAVLJA Abstract   PDF
Tena Velki
 
Vol 21, No 2 (2019) The Determinants of Brand Positioning in Higher Education – What Dominantly Influences Students’ Satisfaction? / Odrednice pozicioniranja brenda u visokom obrazovanju – što najviše utječe na zadovoljstvo studenata? Abstract   PDF
Aleksandar Brzaković, Tomislav Brzaković, Pavle Brzaković
 
Vol 14 (2012): Sp.Ed.1 The Development and Establishment Process of Centres of Excellence in North Atlantic Organization Abstract   PDF
Břetislav Štěpánek, Pavel Otřísal
 
Vol 17, No 4 (2015) The Development of a Criteria List for the Selection of 3D Virtual Worlds to Design an Educational Environment / Razrada popisa kriterija za odabir 3D virtualnih svjetova i izradu obrazovnog okruženja Abstract   PDF
Rabia M. Yilmaz, Ilknur Reisoglu, F. Burcu Topu, Turkan Karakus, Yuksel Goktas
 
Vol 14, No 2 (2012) THE DEVELOPMENT OF FOUR-YEAR-OLD CHILD’S COMPETENCES WITH THE HELP OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGY / RAZVOJ KOMPETENCIJA KOD DJECE U DOBI OD ČETIRI GODINE UZ POMOĆ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE Abstract   PDF
Jurka Lepičnik Vodopivec, Pija Samec
 
Vol 22, No 4 (2020) The Docimologically Based Evaluation of Knowledge in Vocational Education of Healthcare Professionals / Dokimološki utemeljeno vrednovanje znanja u strukovnom obrazovanju zdravstvenih radnika Abstract   PDF
Dejan Živanović, Jovan Javorac, Adriano Friganović, Evangelos Fradelos
 
Vol 22 (2020): Sp.Ed.1 The Мethodical Model of Teaching Songs by Ear and Its Effects on the Development of Students' Vocal Abilities Abstract   PDF
Biljana Jeremić, Enmilija Stankovic
 
Vol 23, No 4 (2021) The Educational Intention behind Non-Intervention: A Case on the Japanese Mimamoru Approach as Early Childhood Teachers’ Professionalism / Obrazovna svrha neuplitanja: slučaj japanskoga mimamoru pristupa kao dio profesionalizma predškolskih učitelja Abstract   PDF
Fuminori Nakatsubo, Harumoto Ueda, Takako Yoshida, Mariko Inoue, Sayaka Nakanishi, Ai-ichiro Sakai, Lok-Wah Li
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.4 The Effect of Adaptive Learning Environment in Teaching the Number Concept to Students with Intellectual Disabilities / Učinak prilagodljive okoline za učenje kod poučavanja pojma broja učenika s intelektualnim poteškoćama Abstract   PDF
Ozlem Cakir, Ezel Teker, Eren Can Aybek
 
Vol 22, No 3 (2020) The Effect of Coding on Students’ Visual-spatial Reasoning Skills Abstract   PDF
Ramazan Atasoy, Celalettin Özden
 
Vol 17, No 3 (2015) The Effect of Computer-Assisted Instruction on 7th Grade Students’ Achievement and Attitudes toward Mathematics: The Case of the Topic “Vertical Circular Cylinder” / Utjecaj nastave uz pomoć računala na postignuća i stavove učenika sedmog razreda prema ma Abstract   PDF
Osman Birgin, Erhan Bozkurt, Ramazan Gürel, Adem Duru
 
Vol 20, No 3 (2018) The Effect of Creative Drama on the Writing Anxiety of Pre-Service Classroom Teachers/Učinak kreativne drame na strah od pisanja budućih nastavnika Abstract   PDF
Tolga Erdoğan
 
Vol 19, No 2 (2017) The Effect of E-learning on the Acquisition of Learning Outcomes in Teaching Science and Biology / Utjecaj e-učenja na usvojenost ishoda učenja u nastavi Prirode i Biologije Abstract   PDF
Mila Bulić, Igor Jelaska, Petra Mandić Jelaska
 
Vol 18, No 2 (2016) The Effect of Explicit-Embedded-Reflective Instruction on Scientific Literacy/Učinak eksplicitnog uključujućeg refleksivnog poučavanja na znanstvenu pismenost Abstract   PDF
Mustafa Koksal, Jale Cakiroglu, Omer Geban
 
Vol 20, No 4 (2018) The Effect of Flavonoids on Hydra – Alga Symbiosis and the Implementation of the Given Experiment in Schools/Učinak flavonoida na simbiozu hidre i alge i primjena navedenog eksperimenta u školama Abstract   PDF
Goran Kovačević, Damir Sirovina, Monika Karin, Valentina Bartol, Valerija Vujčić, Mirko Ruščić
 
Vol 25, No 3 (2023) The Effect of Homework on Student Achievement: A Meta-Analysis Study/Učinak domaće zadaće na postignuća učenika: metaanaliza Abstract   PDF
Esen Turan Ozpolat, Berna Karakoc, Ibrahim Yildirim, Kevser Eryilmaz
 
Vol 22, No 2 (2020) The Effect of Intellectual Development on Approaches to Learning: A Study of the Perry Model with Pre-Service Teachers in Turkey Abstract   Untitled   PDF
KORAY KASAPOGLU
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.3 The Effect of Logical Thinking Ability and Gender on Science Achievements and Attitudes towards Science/Učinak sposobnosti logičkog mišljenja i spola na uspjeh u prirodoslovlju i stavove o njemu Abstract   PDF
ozlem sadi, jale cakıroglu
 
Vol 14, No 3 (2012) THE EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING ON SELF-REGULATED LEARNING: A REVIEW OF LITERATURE / UČINAK UČENJA RJEŠENJEM PROBLEMA NA SAMOREGULIRANO UČENJE: PREGLED LITERATURE Abstract   PDF
Yasemin Tas, Semra Sungur
 
Vol 17, No 2 (2015) The Effect of Sexual Debut and Health Risk Behaviours on the Baccalaureate Performance of Romanian Adolescents /Utjecaj prvog spolnog odnosa i rizičnog zdravstvenog ponašanja na uspjeh rumunjskih adolescenata na maturi Abstract   PDF
Csaba Laszlo Degi, Cristina Faludi
 
Vol 21, No 4 (2019) The Effect of Teacher Characteristics on Student Achievement: A Meta-Analysis Study / Utjecaj učiteljskih osobina na učenička postignuća: Meta-analitička studija Abstract   PDF
Şahin Danişman, Mustafa Güler, Engin Karadağ
 
Vol 23, No 3 (2021) The Effect of the Leadership Development Model on High School Students’ Leadership as a Soft Skill / Učinak modela razvoja vodstva na meku vještinu vodstva srednjoškolaca Abstract   PDF
Rima Kamaeva, Marina Zemsh, Suriya Gilmanshina, Tatyana Galich
 
Vol 22, No 1 (2020) THE EFFECT OF USING PROBLEM-BASED LEARNING UPON STUDENTS’ EMOTIONS TOWARDS LEARNING AND LEVELS OF COMMUNICATION SKILLS IN THREE DIFFERENT DISCIPLINES Abstract   PDF
Malek Jdaitawi
 
Vol 20, No 3 (2018) The Effectiveness of Applying Innovative Curriculum in Physical Education Classes / Učinkovitost primjene inovativnih programskih sadržaja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture Abstract   PDF
Sanja Mandarić, Vojin Jovančević, Sabolcs Halasi, Josip Lepeš
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.3 The Effects of Applying the Vocal Performance Teaching Method on the Social-Emotional Competencies (SEC) of Children in Early Education/Efekti primjene metodičkog pristupa izvođenja glazbe pjevanjem na socioemocionalne kompetencije (SEK) učenika mlađeg šk Abstract   PDF
Biljana Jeremić, Ruženka Šimonji-Černak ., Zagorka Markov, Jelena Pantić
 
Vol 24, No 3 (2022) The Effects of Computer-Based Video Modelling on Teaching Problem-Solving Skills to Students with Intellectual Disabilities / Učinci računalnih videomodela u poučavanju učenika s intelektualnim teškoćama vještinama rješavanja matematičkih problema Abstract   PDF
Başak Bağlama, Ahmet Yıkmış, Huseyin Uzunboylu
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.2 The Effects of Justice and Burnout on Achievement: An Empirical Investigation of University Students / Učinci pravednosti i sagorijevanja na uspjeh: empirijsko istraživanje među studentima Abstract   PDF
Orhan Uludag, Huseyin Yaratan
 
Vol 16, No 3 (2014) The Effects of Learning Journals on Reflective Ability and Metacognitive Learning: the Attitudes of Graduate Students in an English Language Teaching Methodology Course / Učinci portfolija na sposobnost refleksije i metakognitivno učenje: stavovi studenat Abstract   PDF
Servet Celik
 
Vol 15 (2013): Sp.Ed.4 The Effects of Mini-Handball and Physical Education Classes on Motor Abilities of Children of Early School Age / Utjecaj programa mini rukometa i nastave tjelesne i zdravstvene kulture na promjene motoričkih sposobnosti učenika mlađe školske dobi Abstract   PDF
Dinko Vuleta, Dragan Milanović, Lidija Bojić Ćaćić
 
Vol 19, No 2 (2017) The Effects of Multisensory-Based Instruction Combined with Brain-Compatible Environment Techniques on Reading Fluency and Reading Comprehension of Fourth-Grade Students with Dyslexia/Učinci poučavanja utemeljenog na višeosjetilnosti i tehnikama okoline p Abstract   PDF
Mohammad Said Soliman, Feras Mohammed Al-Madani
 
Vol 24, No 2 (2022) The Effects of the Covid-19 Pandemic on Distance Education in Higher Education: A Bibliometric Analysis Study / Učinci COVID-19 pandemije na obrazovanje na daljinu u visokom obrazovanju: bibliometrijsko istraživanje Abstract   PDF
Şirin KÜÇÜK-AVCI, Murat Topal, Aslıhan İSTANBULLU
 
Vol 19, No 3 (2017) The Efficiency of Interactive Computer-Assisted Biology Teaching in Grammar Schools/Učinkovitost interaktivne nastave Biologije uz pomoć računala u gimnazijama Abstract   PDF
Tijana Pribićević, Tomka Miljanović, Vesna Odadžić, Danimir Mandić, Vera Županec
 
Vol 17 (2015): Sp.Ed.3 The Efficiency of Student-led and Demonstration Experiments in Initial Physics-Chemistry Education in Primary School/Učinkovitost učeničkih i demonstracijskih pokusa u početnom fizičko-kemijskom obrazovanju učenika razredne nastave Abstract   PDF
Stanko Cvjeticanin, Dusanka Obadovic, Ivana Rancic
 
Vol 22 (2020): Sp.Ed.2 The Entanglement of Nation and Epistemology: Glances into the Backyard of Academic Dignity Abstract   PDF
Stephanie Fox
 
Vol 18, No 2 (2016) The European Language Portfolio as an Educational Innovation in Primary and Secondary Schools: You Have to Catch Them Young?/Europski jezični portfolio kao obrazovna inovacija u osnovnim i srednjim školama: Uhvatite ih dok su mladi? Abstract   PDF
Urška Sešek, Janez Skela
 
Vol 18, No 4 (2016) The Examination of Instructors’ Views on the Principles of Critical Pedagogy / Istraživanje o stavovima nastavnika s obzirom na načela kritičke pedagogije Abstract   PDF
Gulenaz Selcuk, Cigdem Hursen
 
Vol 25, No 1 (2023) The experiences of learning self-regulation in distance education / Iskustva samoregulacije učenja u nastavi na daljinu Abstract   PDF
Slavica Šimić Šašić
 
Vol 19, No 4 (2017) The Flipped Classroom Approach Based on the 5E Learning Cycle Model - 5ELFA/Nastavni pristup obrnute učionice uutemeljen na 5E modelu ciklusa učenja Abstract   PDF
Gülsüm Aşıksoy, Fezile Ozdamli
 
Vol 23, No 3 (2021) The Game-based Method is More Efficient than the Conventional Training Method in Teaching Tennis to Adult Beginners / Metoda poučavanja temeljena na igri efikasnija je od konvencionalne metode poučavanja teniske tehnike odraslih početnika Abstract   PDF
Tomislav Hublin, Petar Barbaros, Tomislav Rupčić
 
Vol 19, No 3 (2017) The Geography of Authorship Regarding Research on Education / Geografsko porijeklo autora odgojno-obrazovnih istraživanja Abstract   PDF
CC Wolhuter
 
Vol 17, No 1 (2015) The Gestalt Intuition Model: Theory and Practice in Teaching / Gestalt intuicijski model: teorija i praksa u nastavi Abstract   PDF
Svjetllana Kërënxhi, Pranvera Gjoci
 
Vol 20, No 4 (2018) The Impact of Academic Discipline on University Teaching and Pedagogical Training Courses/Utjecaj akademskih disciplina na nastavu na sveučilišnoj razini i na pedagošku izobrazbu Abstract   PDF
Katarina Aškerc Veniger, Sebastian Kočar
 
Vol 22 (2020): Sp.Ed.1 The Impact of Arts and Cultural Education on Pupils’ Opinions of Musical Culture – Interdisciplinary Project Abstract   PDF
Jerneja Žnidaršič
 
Vol 23 (2021): Sp.Ed.2 The Impact of Contemporary Art on the Creativity of Twelve-Year-Olds / Utjecaj suvremene umjetnosti na kreativnost dvanaestogodišnjaka Abstract   PDF
Katja Kozjek Varl, Jerneja Herzog
 
601 - 900 of 1029 Items << < 1 2 3 4 > >>