Peer Cooperation between Students and Teacher Support in Different School Subjects Classes / Međuvršnjačka suradnja učenika i učiteljska podrška u nastavi različitih nastavnih predmeta

Irena Klasnić, Marina Đuranović, Nevenka Maras

Abstract


Cooperation between students realises quality peer relationships while teacher
support encompasses the relations between students and adults. Abundant research
stresses the importance of both relationships. Not all students possess the skills
that enable them to cooperate with others, so teachers have the role of helping
them develop and perfect these skills. Teacher support significantly influences not
only students’ academic achievements but also their emotional, social and moral
development. The research goal was to describe how students perceive their mutual
cooperation and the support from teachers in different school subjects.
The research included 650 students from the seventh and eighth forms of 11
primary schools from Sisak-Moslavina County in the Republic of Croatia. Average
age of the participants is 13.4 years, and their subject teachers’ 69 years. The applied
questionnaire consisted of two scales. Cooperation and Teacher Support. The
mentioned scales were taken from the modified questionnaire What Is Happening
in This Class (Fraser et al., 1996). Both scales were implemented in three school
subjects: Croatian, maths and geography.
The obtained results point to the fact that teachers are more directed to ensuring
cooperation between students during lessons than to giving support in the work.
Furthermore, teachers during whose class students realise better cooperation at the
same time give higher level of support. Students assess that they cooperate the most
in geography class, whereas at the same time they receive the least teacher support
in this class. The correlation between education degree and years in service was not
found when considering the results of the Cooperation and Teacher Support scales.
Key words: cooperation; support; students; teachers.


-


Suradnjom među učenicima ostvaruju se kvalitetni međuvršnjački odnosi, dok
pružanjem učiteljske podrške zahvaćamo u odnos učenika i odraslih osoba. Brojna
istraživanja ističu važnost oba odnosa. Svi učenici ne posjeduju vještine koje im
omogućuju suradnju s drugima te je na učiteljima da im pomognu razvijati ih i
usavršavati. Podrška koju učitelji pružaju učenicima značajno utječe ne samo na
njihova akademska postignuća, već i na njihov emocionalni, socijalni i moralni
razvoj. Cilj istraživanja bio je opisati kako učenici doživljavaju svoju međusobnu
suradnju te podršku koju primaju od učitelja na različitim nastavnim predmetima.
Istraživanjem je obuhvaćeno 650 učenika šestih i osmih razreda iz 11 osnovnih škola
Sisačko-moslavačke županije, Republika Hrvatska, prosječne starosti 13,4 godina
te njihovih 69 predmetnih učitelja. Primijenjeni upitnik sastojao se od dviju skala,
Suradnja i Podrška učitelja. Navedene skale preuzete su iz modificiranoga upitnika
What Is Happening In This Class (Fraser, Fisher i McRobbie, 1996). Obje skale
primijenjene su na tri nastavna predmeta: Hrvatski jezik, Matematiku i Geografiju.
Dobiveni rezultati ukazuju na to da su učitelji usmjereniji na osiguravanje suradnje
među učenicima tijekom nastave nego na pružanje podrške u radu. Nadalje, učitelji na
čijim se nastavnim satima ostvaruje bolja suradnja među učenicima, ujedno pružaju
i višu razinu podrške. Učenici procjenjuju da najviše surađuju u nastavi Geografije,
ali istovremeno, na toj nastavi dobivaju najmanju podršku učitelja. Nije dobivena
povezanost stručne spreme i godina staža učitelja s rezultatima skale Suradnja i skale
Podrška učitelja.
Ključne riječi: podrška; suradnja; učenici; učitelji.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v22i0.3907

Refbacks

  • There are currently no refbacks.