Teachers’ Opinions on the Teaching Methodology for Standard School Scripts in Initial Reading and Writing in the Croatian Language/Mišljenje učitelja o metodičkim aspektima uvođenja standardnih školskih pisama u početno čitanje i pisanje na hrvatskome jez

Martina Kolar Billege

Abstract


AbstractStandard school scripts are intended for teaching initial reading and writing in the Croatian language. They come as a result of the scientific-research project Language-Art Standards in Initial Reading and Writing in the Croatian Language and are included into the Croatian orthography (Hrvatski pravopis, 2013). They have been implemented in the first grade of primary school in the 2014/2015 academic year. The paper presents the content of initial reading and writing within the framework of the subject Croatian Language and we test the opinions of participants, teachers and other professionals in education on the relevance of implementing standard school scripts as an element of language identity, on the agreement of standard school scripts with developmental characteristics of pupils and the retention of clarity of handwritten script based on teaching standard school scripts. We present the opinions of participants on the relevance of elements necessary for a methodological structuring of teaching initial reading and writing, on the necessity of assessing clarity of handwritten scripts and the need to train teachers for writing standard school scripts. Participants in the research find that standard scripts for initial reading and writing are an important indicator of language identity and recognize the relevance of elements necessary for a methodological structuring of the teaching of initial reading and writing. Furthermore, they find it necessary to assess the clarity of handwritten script and to train teachers for writing in the standardized school scripts. Key words: Croatian language; initial reading and writing teaching methodology; standard school script 
---
SažetakStandardna školska pisma namijenjena su poučavanju početnoga čitanja i pisanja na hrvatskome jeziku. Rezultat su znanstvenoga projekta i uvrštena su u Hrvatski pravopis (2013). Implementirana su u nastavu prvih razreda osnovne škole od šk. god. 2014./2015. U radu prikazujemo sadržaj početnoga čitanja i pisanja u okviru nastavnoga predmeta Hrvatski jezik te ispitujemo mišljenje učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika o važnosti implementacije standardnih školskih pisama kao elementa jezičnoga identiteta, o usklađenosti školskoga pisma s razvojnim osobinama učenika te o zadržavanju prepoznatljivosti slova u rukopisnom pisanju na temelju poučavanja standardnih školskih pisama. Prikazujemo mišljenje ispitanika o važnosti elemenata potrebnih za metodičko strukturiranje nastave početnoga čitanja i pisanja, o potrebi vrednovanja čitkosti rukopisnoga pisma te o potrebi edukacije učitelja za pisanje standardnim školskim pismima. Ispitanici u istraživanju smatraju standard pisama za početno čitanje i pisanje važnim indikatorom jezičnoga identiteta te prepoznaju važnost elemenata potrebnih za metodičko strukturiranje nastave početnoga čitanja i pisanja. Također smatraju potrebnim vrednovati čitkost rukopisa te educirati učitelje za pisanje tim pismima.Ključne riječi: hrvatski jezik; metodika početnoga čitanja i pisanja; standardna školska pismaFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i2.1796

Refbacks

  • There are currently no refbacks.