Online Vocal Teaching: The Role of the Traditionally Trained Instructor and the Advantages Offered by the Digital Environment/Poučavanje vokalnih tehnika pjevanja u online obliku: uloga nastavnika s tradicionalnom izobrazbom i prednosti koje nudi digitalno okružje

ZhiYang Liu, ChaoQian Weng

Abstract


Abstract
The paper aimed to propose methods to optimize digital vocal teaching for
traditionally trained instructors. The study was performed in the Shanghai
Conservatory of Music, Beijing Normal University and East China Normal
University. The study sample comprised 342 students. The research objectives were
to conduct a SWOT analysis of using Skype in online vocal teaching, to offer an
online course (Theory and Applications of Digital Learning in Music Studies), to
improve digital competencies of traditionally trained instructors, and to evaluate
the impact of digital technology on students’ creative academic performance. The
SWOT analysis showed that there are predominant strengths in online vocal
teaching, and new opportunities can be used to improve learning. The analysis of
weaknesses revealed that traditionally trained instructors need to improve their
digital literacy. 87 % of traditionally trained instructors improved their digital
competencies by the proposed course (Theory and Applications of Digital Learning
in Music Studies). Students’ academic performance did not differ (p> .05) in the
research groups. The mean score was 77±3.68 and 82±3.30, respectively, but there
was a tendency for the mean score to increase. An instructor’s main goal is to make
sure that a student maintains a smooth and an even sound in a single breath,
without forcing sound during singing, which cannot always be monitored during an
online class. The study results allow one to integrate innovative digital technologies
into higher music education, without reducing the efficiency of training. Prospective
research might focus on digital technology implementation in vocal studies in
existing educational institutions to re-engineer teaching technologies and measure
their effectiveness.
Keywords: digital tool; instructor; online learning; traditional training; vocal music.

---

Sažetak
Cilj je ovoga rada bio predložiti metode pomoću kojih bi nastavnici s tradicionalnom
izobrazbom na najbolji mogući način u digitalnom okružju izvodili nastavu vokalnih
tehnika pjevanja. Istraživanje je provedeno na Glazbenom konzervatoriju u Šangaju,
Normalnom sveučilištu u Pekingu i Normalnom sveučilištu u istočnoj Kini. Uzorak
ispitanika sastojao se od 342 studenta. Ciljevi istraživanja bili su provesti SWOT
analizu o uporabi Skypea u poučavanju vokalnih tehnika pjevanja, provesti online
tečaj (Teorija i primjena digitalnoga učenja na studiju glazbe), unaprijediti digitalne
kompetencije nastavnika s tradicionalnom izobrazbom te procijeniti utjecaj digitalne
tehnologije na kreativne akademske rezultate studenata. SWOT analiza pokazala je
da postoje značajne snage u poučavanju vokalnih tehnika pjevanja, a nove prilike
mogu se iskoristiti za unaprjeđenje procesa učenja. Analiza slabosti pokazala je
da nastavnici s tradicionalnom izobrazbom trebaju unaprijediti svoju digitalnu
pismenost. 87 % nastavnika s tradicionalnom izobrazbom unaprijedilo je svoje
digitalne kompetencije pomoću predloženoga tečaja (Teorija i primjena digitalnoga
učenja na studiju glazbe). Akademska postignuća studenata unutar dviju grupa nisu
se razlikovala (p> 0,05). Srednja vrijednost iznosila je 77 ± 3,68 i 82 ± 3,30 za svaku
grupu pojedinačno, ali uočena je tendencija porasta srednje vrijednosti. Glavni je cilj
nastavnika voditi računa o tome da student proizvodi jednolik glas unutar jednoga
daha, bez naprezanja tijekom pjevanja, što se ne može uvijek nadzirati tijekom
online nastave. Istraživanje je pokazalo da se u nastavu glazbe na visokoškolskoj
razini mogu uvesti inovativne digitalne tehnologije, a da se ne smanji učinkovitost
nastave. Buduća bi se istraživanja mogla fokusirati na uvođenje digitalne tehnologije
u studij vokalnih tehnika pjevanja u postojećim obrazovnim ustanovama kako bi se
osuvremenile tehnike poučavanja te izmjerila njihova učinkovitost.
Ključne riječi: digitalni alat; nastavnik; online učenje; tradicionalna izobrazba;
vokalna glazba.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i4.4696

Refbacks

  • There are currently no refbacks.