Rogers’ Diffusion of Innovation Model in Action: Individual Innovativeness Profiles of Pre-service Teachers in Turkey / Rogersov model difuzije inovacije u praksi: pojedinačni profili inovativnosti budućih nastavnika u Turskoj

Ismail Yuksel

Abstract


The purpose of the study was to determine adopter categories and individual innovativeness levels of pre-service teachers. Four hundred and twenty pre-service teachers from five different departments participated in the study. The application of Rogers’ adopter measurement scale revealed that early pre-service teachers dominated the group of participants in the study. The study also revealed that department and gender of the participants made a significant difference in their innovativeness level. The majority of female participants were early majority whereas the majority of male participants were early adopters. The analysis showed that male participants were highly innovative as opposed to female participants. The study indicated that unlike Rogers’ bell shaped, normal distribution of the adopter categories, the distribution in this study was positively skewed. The results support the idea that pre-service teachers, especially in some departments, need change in their perception of innovation. Evidence also suggests that Rogers’ model of innovation decision process should be taken into consideration while planning the course objectives.
Key words: adopter categories; adoption of innovation; innovation; teacher training

---

Svrha ovoga istraživanja bila je odrediti kategorije usvajanja i pojedinačne razine inovativnosti budućih nastavnika. 420 budućih nastavnika iz pet različitih odjela sudjelovalo je u ovome istraživanju. Primjena Rogersove skale za mjerenje usvajanja otkrila je da kod budućih nastavnika u uzorku ispitanika u istraživanju dominiraju rani usvojitelji. Istraživanje je također otkrilo da odjel i spol ispitanika čine značajnu razliku u razini njihove inovativnosti. Većina ispitanika – žena bili su rani usvojitelja, a većina muških ispitanika bila je u skupini ranih usvojitelja. Analizom je otkriveno da su muški ispitanici visoko inovativni za razliku od ispitanica. Istraživanje je također ukazalo na to da je za razliku od Rogersove normalne distribucije (zvonastog oblika) kategorija usvojitelja, distribucija u ovome istraživanju pozitivno zakrivljena. Rezultati podupiru ideju da budući nastavnici, posebno u nekim odjelima, moraju promijeniti svoju percepciju inovacije. Dokazi također upućuju na to da se Rogersov model odlučivanja o inovaciji mora uzeti u obzir za vrijeme određivanja ciljeva kolegija. 
Ključne riječi: kategorije usvojitelja; inovacija; obuka nastavnika; usvajanje inovacije

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i2.871

Refbacks

  • There are currently no refbacks.