Preliminary Validation of the Holistic Experience of Motivation Scale (HEMS): An Empirico-Philosophical Approach / Preliminarna validacija Skale cjelovito iskustvo motivacije: empirijsko - filozofski pristup

Edin Branković, Marko Badrić

Abstract


The aim of this study is to test the reliability and validity of the instrument known as Holistic Experience of Motivation Scale (HEMS) that has been used to examine the foundation of holistic experience of motivation in adolescents. Analyzing current research, theories, and practices in positive psychology, it is assumed that the need for purpose, i.e. recognition of the purpose, is a common need manifested differently in different constructs of human motivation.

The HEMS is proposed after a theoretical and comparative analysis of various constructs of motivation, philosophies, and educational theories. Holistic Experience of Motivation (HEM) is measured in adolescents (age 14-15, total 50) after the intervention program (IP) in physical education that shows positive effects on intrinsic motivation, self-determination, achievement of goals, flow, thriving, and mindfulness. In the preliminary validation of the instrument, reliability and validity were measured using descriptive and principal component  factor analysis for the case 1:5 with the Monte Carlo method. In the final instrument of 10 variables, three preliminary factors emerged: purpose, focus and example/role-model, but with the application of the Monte Carlo method only one factor emerged.  

               The preliminary results show that the basis of the HEM can be the factor of “purpose”. The purpose or meaning may be a common need that is presented through different constructs of motivation in positive psychology. Different philosophical paradigms and constructs of motivation are shown to be connected. It is shown that the purpose or meaning in question is of spiritual/religious nature and that it is manifested through satisfying the basic psychological needs of self-determination and through the realization of motivational sparks that are markers of deep personal interests.

               The results show that the HEMS requires an upgrade with an additional validation on a larger sample and its correlation with other constructs in positive psychology. Also, they confirm that relationships have a significant role in motivation and recognition of personal purpose. The study presents the IP that can be used for making an environment for a holistic experience of motivation, which can also be applied in programs that aim toward the development of leadership and moral and ethical values in youth.

Key words: flow; intrinsic motivation; mindfulness; positive youth development; sparks.

 

---

 

Cilj je ovoga istraživanja ispitati pouzdanost i valjanost Skale cjelovito iskustvo motivacije (CIM) (eng. Holistic Experience of Motivation Scale) koja je korištena za istraživanje osnove cjelovitoga iskustva motivacije kod adolescenata. Analizom dosadašnjih istraživanja, teorija i praksi pozitivne psihologije pretpostavljeno je da je potreba za svrhom, tj. prepoznavanje osobne svrhe zajednička potreba koja je manifestirana različito u različitim konstruktima motivacije.

Skala CIM dizajnirana je teorijsko-komparativnom metodom istraživanja konstrukata motivacije, filozofija i teorija edukacije. Cjelovito iskustvo motivacije (CIM) mjereno je kod adolescenata uzrasne dobi 14 – 15 god. (ukupno 50) nakon primjene interventnoga programa (IP) u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture koji je pokazao pozitivan utjecaj na intrinzičnu motivaciju, samoodređenje, postignuće ciljeva, zanesenost, pregnuće (thriving) i stalnu svijest (mindfulness). Za preliminarnu validaciju instrumenta pouzdanost i valjanost mjerena je deskriptivnom i faktorskom analizom glavnih komponenata za slučaj 1:5 s Monte Karlo metodom (MKM). U konačnom instrumentu od 10 varijabli izdvojila su se tri faktora: svrhovitost, usredotočenost, primjer/uzor, ali primjenom MKM istaknuo se jedan faktor.

Preliminarni rezultati pokazuju da bi osnova CIM mogla biti svrhovitost (purpose). Svrha – smisao mogla bi biti zajednička potreba predstavljena različitim konstruktima motivacije u pozitivnoj psihologiji. Povezane su različite filozofske paradigme i konstrukti motivacije. Pokazano je da je doživljaj svrhe – smisla duhovne/religiozne prirode i da se manifestira kroz zadovoljenje psiholoških potreba samoodređenja i kroz realizaciju iskri (sparks) kao oznake dubokih interesiranja pojedinca.

Rezultati pokazuju da Skala CIM treba nadgradnju, dodatnu validaciju na većem broju ispitanika i utvrđivanje kvantitativne povezanosti s drugim konstruktima unutar pozitivne psihologije. Također, oni potvrđuju da međuodnosi imaju vrlo značajnu ulogu u motivaciji, prepoznavanju osobne svrhe. Istraživanje nudi IP koji se može upotrijebiti za stvaranje okoline za cjelovito iskustvo motivacije te se isti može primijeniti u programima koji imaju za cilj razvoj liderstva, moralnih i etičkih vrijednosti kod mladih.

Ključne riječi: intrinzična motivacija; iskre; ; pozitivan razvoj mladih; stalna svjesnost; zanesenost.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i0.4032

Refbacks

  • There are currently no refbacks.