Vol 17 (2015)

Sp.Ed.1

Table of Contents

FOREWORD / UVODNIK PDF
 

14. dani Mate Demarina 2014

Self-Regulation, Emotion Understanding and Aggressive Behaviour in Preschool Boys / Samokontrola, razumijevanje emocija i agresivno ponašanje dječaka predškolske dobi PDF
Andreja Brajša-Žganec, Ivana Hanzec
Academic Motivation in the Context of Self-Determination Theory in Initial Teacher Education / Akademska motivacija u kontekstu teorije samoodređenja u inicijalnom obrazovanju budućih odgojitelja, učitelja i nastavnika PDF
Morana Koludrović, Ina Reić Ercegovac
Establishing Some Measures of Absolute and Relative Reliability of a Motor Test / Određivanje nekih mjera apsolutne i relativne pouzdanosti motoričkih testova PDF
Ivan Šerbetar
Social Status and Professional Development of Early Childhood and Preschool Teacher Profession: Sociological and Pedagogical Theoretical Frame / Društveni status i profesionalni razvoj profesije odgajatelja rane i predškolske dobi PDF
Lidija Vujičić, Željko Boneta, Željka Ivković
Factors Influencing the Acquisition of Croatian Language in Early Discourse / Čimbenici ovladavanja hrvatskim jezikom u ranome diskursu PDF
Katarina Aladrović Slovaček, Dunja Ravlić
Effects of Programmed Training on the Motor Skills of Female Basketball Players in School Sports Societies / Učinci programiranog treninga na motoričke sposobnosti košarkašica u školskom sportskom društvu PDF
Marko Badrić, Ivan Prskalo, Goran Sporiš
Teaching and Learning Methods and Practices in Science and Social Studies Lessons / Metode i postupci poučavanja i učenja u nastavi prirode i društva PDF
Zdenko Braičić, Marina Đuranović, Irena Klasnić
Some Specificities of Students' Satisfaction with Hospital School / Neke specifičnosti zadovoljstva učenika školom u bolnici PDF
Iva Filipušić, Siniša Opić, Vlasta Krešić
Readiness of Prospective Primary School Teachers to Teach Education for Democratic Citizenship / Pripremljenost budućih učitelja primarnog obrazovanja za nastavu Građanskog odgoja i obrazovanja PDF
Anita Grubišić, Višnja Rajić
The Road to Quality in the Theory and Practice of Early Learning: Identity of the Preschool Teacher Profession / Put prema kvaliteti u teoriji i praksi ranog odgoja: identitet profesije odgojitelja PDF
Anka Jurčević-Lozančić
Application of Traditional and Alternative Assessment in Science and Social Studies Teaching / Primjena tradicionalnih i alternativnih oblika vrednovanja učeničkih postignuća u nastavi Prirode i društva PDF
Alena Letina
Preschool Teacher's Role in the Art Activities of Early and Preschool Age Children / Uloga odgojitelja u likovnim aktivnostima djece rane i predškolske dobi PDF
Svetlana Novaković
Teachers’ Attitudes Towards Gifted Students and Differences in Attitudes Regarding the Years of Teaching / Stavovi učitelja prema darovitim učenicima i razlike u stavovima s obzirom na staž PDF
Ivana Perković Krijan, Edita Borić
Model of Integration of Specific Early Childhood Methodics: Students' Perspectives on Their Learning in the Authentic Environments / MODEL INTEGRIRANJA POSEBNIH METODIKA ODGOJA U RANOM DJETINJSTVU: PERSPEKTIVE STUDENATA O NJIHOVOM UČENJU U AUTENTIČNIM OKR PDF
Tamara Pribišev Beleslin, Aleksandra Šindić, Tanja Vujić
Teorija i praksa integriranog odgoja i obrazovanja iz perspektive sveučilišnih nastavnika: koliko uistinu znamo PDF
Mirjana Radetić-Paić
POKAZATELJI PROVEDBE INKLUZIVNE PRAKSE U PROCESU SAMOVREDNOVANJA ŠKOLE PDF
Jasna Kudek Mirošević
Kinesiology of Free Time / Kineziologija slobodnog vremena PDF
Ivan Prskalo
Should Happiness Be Taught in School? / Treba li sreću poučavati u školi? PDF
Majda Rijavec
Identity of Work of Fine Arts in the Generated Process / Identitet likovnog djela u generiranom procesu PDF
Stjepko Rupčić
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP KREIRANJU PROSTORA VRTIĆA KAO PRETPOSTAVKA KVALITETNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA PDF
Edita Slunjski
SUVREMENO DJETINJSTVO I INSTITUCIJSKI KONTEKST PDF
Mirjana Šagud
NEWS AND EVENTS / NOVOSTI I DOGAĐAJI PDF
 


ISSN: 1848-5197