Relationship between Academic Motivation and Student Alienation: A Study of Undergraduate Students of Sports Sciences / Veza između akademske motivacije i otuđenosti studenata: istraživanje provedeno na uzorku studenata dodiplomskoga studija sportskih znanosti

Olcay Kiremitci, Berkcan Boz, Mustafa Engür

Abstract


The aim of the study was to determine the correlation between academic motivation
and alienation of undergraduate students attending different departments in the
field of sports sciences. The 671 undergraduate students participating in the study
were receiving higher education in the field of sports sciences at Ege University,
Faculty of Sports Sciences, in Izmir. The data for the study were collected through
two different measurement instruments, namely the Student Alienation Scale and
the Academic Motivation Scale. The results of the canonical correlation analysis
show significance in the first two canonical functions for the sample groups attending
the Physical Education and Sports Teaching and Coaching Education departments,
whereas the first three canonical functions were found to be significant for Sports
Management. In the evaluation of the canonical pairs obtained, it can be seen that
the weakness and amotivation subscales stand out in the first function in all groups.
Within the scope of the second function, while the “anomy” and “extrinsic motivation
– external regulation” scales are notable in the sports management group, the
“weakness” and “extrinsic motivation – introjected regulation” scales are prominent
in the groups. As for the third canonical function, the “intrinsic motivation to
accomplish” and “isolation” scales underpin the relation for sports management
students. The internal dynamics caused by the differences among departments
based on their curricula may be the reason behind the differentiation within the
relationship spiral. In addition, conditions of graduate employment and students’
gains based on sporting experience affect academic motivation and alienation states.
Keywords: alienation; athletes; education department; self-determination; sports
education.

 

-

 

Cilj ovoga istraživanja bio je odrediti korelaciju između akademske motivacije i
otuđenosti studenata dodiplomskih studija na različitim odsjecima u području
sportskih znanosti. U istraživanju je sudjelovao 671 student na dodiplomskim
studijima sportskih znanosti na Fakultetu za sportske znanosti Ege Sveučilišta u
Izmiru. Podatci korišteni u istraživanju dobiveni su pomoću dvaju različitih mjernih
instrumenata – Skale otuđenosti studenata i Skale akademske motivacije. Rezultati
kanoničke korelacijske analize upućuju na značajnost prvih dviju kanoničkih
funkcija kod skupina uzoraka koje pohađaju studij na Odsjeku za izobrazbu
nastavnika Tjelesne i zdravstvene kulture i sporta i na Odsjeku za izobrazbu
trenera, dok se pokazalo da su prve tri kanoničke funkcije značajne za studente
na Odsjeku za sportski menadžment. Nakon provedene evaluacije dobivenih
kanoničkih parova može se vidjeti da se u prvoj funkciji u svim skupinama ističu
podskala „slabost” i podskala „amotivacija”. Unutar druge funkcije može se uočiti
da se u skupini koja studira sportski menadžment ističu skala „anomija” i skala
„ekstrinzična motivacija – eksterna regulacija”, u ostalim skupinama ističu se
skala „slabost” i skala „ekstrinzična motivacija – introjicirana regulacija”. Što se
tiče treće kanoničke funkcije, skala „intrinzična motivacija za postignućem” i skala
„izoliranost” ističu se kod skupine studenata sportskoga menadžmenta. Interna
dinamika uzrokovana razlikama između odsjeka koje se temelje na kurikulima
mogla bi se smatrati razlogom za diferencijaciju na spirali odnosa. Osim toga, na
akademsku motivaciju i stanje otuđenosti utječu i uvjeti za zapošljavanje nakon
završetka fakulteta i koristi koje studenti imaju od sportskih iskustava.
Ključne riječi: obrazovni odsjek; obrazovanje u području sporta; otuđenost;
samoodređenje; sportaši.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v22i4.3493

Refbacks

  • There are currently no refbacks.