Academic Motivation in the Context of Self-Determination Theory in Initial Teacher Education / Akademska motivacija u kontekstu teorije samoodređenja u inicijalnom obrazovanju budućih odgojitelja, učitelja i nastavnika

Morana Koludrović, Ina Reić Ercegovac

Abstract


AbstractIn the context of self-determination theory it is possible to distinguish several qualitatively different aspects of motivation that have an impact on academic achievement, self-efficacy assessment and satisfaction. Starting with the assumption that intrinsic motivation is crucial for the quality of formal education of prospective teachers, the aim of this study was to examine various aspects of academic motivation of future preschool teachers, primary school teachers, and secondary school teachers. The study included 566 students who filled out the Academic Motivation Scale (Vallerand et al., 1992) which measures seven different aspects of motivation according to the self-determination continuum (Gagne & Deci, 2005). By means of exploratory factor analysis five factors that correspond to intrinsic motivation, introjected regulation, identified regulation, external regulation, and amotivation were extracted. Participants, in general, achieved the highest score on the scale of extrinsic identified regulation, while the lowest score was obtained, as expected, on the amotivation scale. Analysis of the intrinsic motivation results showed significantly higher values at the graduate level compared to the undergraduate level, while the opposite pattern was observed for external motivation. For other types of motivation there were no significant differences with regard to the study level. Key words: academic motivation; initial teacher education; self-determination
---
SažetakU kontekstu teorije samoodređenja moguće je razlikovati nekoliko kvalitativno različitih aspekata motivacije i regulacije ponašanja koji imaju učinka na akademsko postignuće, procjenu samoefikasnosti i zadovoljstva pojedinca. Polazeći od pretpostavke da je za kvalitetu inicijalnog obrazovanja odgojitelja i nastavnika ključna intrinzična motivacija, odnosno autonomna regulacija ponašanja, cilj ovog istraživanja bio je ispitati različite aspekte akademske motivacije kod studenata odgojiteljskog, učiteljskog i nastavničkog usmjerenja, kao i studenata pedagogije. U istraživanju je sudjelovalo 566 studenata, a primijenjena je Skala akademske motivacije (Vallerand i sur., 1992) kojom se mjeri sedam različitih aspekata motivacije u skladu s kontinuumom samoodređenja (Gagne i Deci, 2005). Eksploratornom faktorskom analizom metodom glavnih komponenata uz varimax rotaciju dobiveno je rješenje od pet faktora koji odgovaraju intrinzičnoj motivaciji, introjiciranoj, identificiranoj i eksternalnoj ekstrinzičnoj motivaciji i amotivaciji. Na cijelom uzorku sudionika najviši rezultat postignut je na skali ekstrinzične identificirane regulacije, a najniži je rezultat očekivano utvrđen na skali amotivacije. Analiza rezultata intrinzične motivacije pokazala je značajno veće vrijednosti na diplomskoj razini u odnosu na preddiplomsku, a kod eksternalne regulacije utvrđeno je suprotno. Kod ostalih oblika motivacije nisu utvrđene značajne razlike s obzirom na razinu studija. Ključne riječi: akademska motivacija; nastavnički studij;  samoodređenje;  učiteljski studij;  studij pedagogije; studij predškolskog odgoja

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1488

Refbacks

  • There are currently no refbacks.