Language Games in Early School Age as a Precondition for the Development of Good Communicative Skills / Jezična igra u ranoj školskoj dobi kao preduvjet razvoja dobrih komunikacijskih vještina

Katarina Aladrović Slovaček, Natalija Zovkić, Andrea Cekovic

Abstract


Abstract
Game is an inborn (immanent) activity to children; it includes a large number of activities and helps children to develop their own abilities. Since it is filled with harmony, pleasure and rhythm, it makes it easier to accept larger amount of information without fatigue. Research (Velički & Peti Stantić, 2009; Aladrović Slovaček, 2011; Pavličević-Franić, Aladrović Slovaček & Ivanković, 2011) suggests that, learning through games, children master larger amount of information and present better attitudes to Croatian language as a school subject. In fact, language is an abstract system of signs and mastering it very often presents a problem to children until the start of the period of language automation (at 12 years old). However, in early language learning, emphasis is placed on the development of language-communicative competence, which means language use in everyday situations. To make language teaching at that age purposeful, it is necessary to use games as one of the teaching methods.
Therefore, the aim of this paper is to demonstrate the effects of frequent implementation of language games on the development of communicative skills among primary school children. The research has been conducted in the fourth and fifth grades of primary school (N=128) in three different schools of Central Croatia. The subjects had five Croatian language lessons in which language activities of listening, speaking, reading and writing were encouraged through games. After each lesson a short questionnaire was administered, as well as a test of acquired knowledge. During the fifth lesson, an activity was done in which the efficiency of mastering communicative skills on the levels of listening, speaking, reading and writing was evaluated.
Respondents showed an improved knowledge and attitude in relation to these studies (Miljević-Riđički at al. 2004; Pavličevivić-Franić & Aladrović Slovaček, 2009; Aladrović Slovaček, 2011) and have mastered communication skills in speaking and writing more successfully, which confirms that the use of games in teaching Croatian language encourages the development of communication skills.

Key words: attitude to Croatian language; Croatian language teaching; language games; language skills.

---

Sažetak
Igra je djeci urođena (imanentna) aktivnost, uključuje velik broj aktivnosti i kroz nju djeca razvijaju svoje sposobnosti. Budući da je ispunjena skladom, osjećajem ugode i ritmom, olakšava ovladavanje većim brojem informacija bez zamora. Istraživanja (Velički i Peti Stantić, 2009; Aladrović Slovaček, 2011; Pavličević-Franić, Aladrović Slovaček i Ivanković, 2011) pokazuju da djeca učeći kroz igru ovladaju većim brojem informacija te pokazuju bolje stavove prema hrvatskome jeziku kao nastavnome predmetu. Naime, jezik je apstraktan sustav znakova i ovladavanje njime vrlo često djeci do razdoblja jezične automatizacije (12. godina) predstavlja problem. Međutim, u ranome učenju jezika naglasak je na razvoju jezično-komunikacijske kompetencije koja podrazumijeva uporabu jezika u svakodnevnim situacijama. Da bi poučavanje jezika u toj dobi bilo svrhovito, potrebno je koristiti igru kao jednu od metoda poučavanja.
Upravo stoga cilj je ovoga rada pokazati učinke česte provedbe jezičnih igara na razvoj komunikacijskih vještina učenika osnovnoškolske dobi. Istraživanje je provedeno u četvrtome i petom razredu osnovne škole (N = 128) u tri različite škole središnje Hrvatske. Ispitanici su imali pet sati hrvatskoga jezika u kojima su se kroz igru poticale jezične djelatnosti slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. Nakon svakoga sata proveden je kratak upitnik i provjera stečenoga znanja. Peti sat nastave provedena je vježba u kojoj se procjenjivala uspješnost ovladavanja komunikacijskim vještinama na razini slušanja, govorenja, čitanja i pisanja.
Ispitanici su pokazali bolje znanje i stavove u odnosu na spomenuta istraživanja (2004, 2009, 2011) i uspješnije su ovladali komunikacijskim vještinama u govoru i pismu, što potvrđuje da korištenje igre u nastavi hrvatskoga jezika potiče razvoj komunikacijskih vještina.

Ključne riječi: jezične djelatnosti; jezične igre; poučavanje hrvatskoga jezika; stavovi prema hrvatskome jeziku


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.963

Refbacks

  • There are currently no refbacks.