Content and Time Determination of Education for Initial Reading and Writing Course in Croatian Language / Sadržajno i vremensko određenje pouke u nastavi početnog čitanja i pisanja na hrvatskom jeziku

Ante Bežen, Vesna Budinski

Abstract


Abstract

The educational methodical act in the initial reading and writing course is a process comprised of substantial and timely related segments of teaching. The methodical act (Bežen, 2008) shows the correlation between the attendant who learns, the subject that he is learning and its educational purpose, the teacher who organizes learning and leads to act`s purpose, timeline and system of methodical implementation through which the act is achieved. Content, lesson, and learning are realized through language activities (language reception and language production). "Language reception includes understanding of speaking (listening), understanding of written text (reading), and understanding of language, gesture and mime (watching). Language production includes sound formation (speaking), written formation and movement formation (making gestures)" (Jelaska, 2007, p. 34). The methodical act of initial reading and writing in the Republic of Croatia is realized through the time dimension of one school year. In Slovenia, initial reading and writing is realized throughout the first educational cycle that includes two school years.

The research was conducted in June 2012 on a convenience sample of teachers (mentors and advisors) N= 354. The Chi-square test was used to check if there was a difference between the percentage of teachers who think that a suitable time dimension of teaching initial reading and writing is one school year in comparison to those who think that two school years are more suitable. A significant statistical difference in the frequency of teaching pupils in different teaching situations was proven by Friedman`s test. Wilcoxon`s tests have shown in which direction the differences between the pairs of teaching situations are developing. Friedman`s and Wilcoxon`s tests checked differences in the frequency of usage of methodical processes.

Key words: initial reading and writing; methodical act; time frame of teaching


---


Sažetak

Odgojno-obrazovno metodički čin u nastavi početnog čitanja i pisanja proces je koji se sastoji od sadržajno i vremenski određenih i povezanih segmenata pouke. Bitno je određen suodnosom polaznika koji uči, sadržaja koji polaznik uči i njegove odgojno-obrazovne svrhe, poučavatelja koji organizira poučavanje te vodi do svrhe čina, vremena trajanja čina i sustava metodičke provedbe kojim se čin ostvaruje (Bežen, 2008). Sadržaj, pouka i učenje ostvaruju se jezičnim djelatnostima u međudjelovanju. Jezične djelatnosti podrazumijevaju jezično primanje i jezičnu proizvodnju. „Primanje uključuje razumijevanje govora (slušanje), razumijevanje pisanoga teksta (čitanje), razumijevanje jezika, geste i mimike (gledanje). Proizvodnja uključuje zvučno oblikovanje (govorenje), pismovno oblikovanje (pisanje), pokretno oblikovanje (znakovanje)“ (Jelaska, 2007, str. 34 ). Metodički čin početnog čitanja i pisanja ostvaruje se, u Republici Hrvatskoj, u vremenskoj dimenziji od jedne školske godine. Početno čitanje i pisanje slovenskoga jezika u Sloveniji uči se u prvom obrazovnom ciklusu, a vremenski obuhvaća dvije školske godine. 

Istraživanje je provedeno u lipnju 2012. godine na prigodnom uzorku učitelja u zvanju mentora i savjetnika (N=354). Hi kvadrat testom provjerilo se postoji li razlika u postotku učitelja koji misle da je prikladna vremenska dimenzija poučavanja početnog čitanja i pisanja jedna školska godina i onih koji misle da su to dvije školske godine. Postoji statistički značajna razlika u učestalosti poučavanja učenika u nastavnim situacijama, a dokazana je Friedmanovim testom. Wilcoxonovi su testovi pokazali u kojem smjeru idu razlike među pojedinim parovima nastavnih situacija. Istim su se testovima provjerile razlike u učestalosti primjene metodičkih postupaka. 

Ključne riječi: metodički čin; početno čitanje i pisanje; vremenska dimenzija pouke


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.718

Refbacks

  • There are currently no refbacks.