A Study on the Hopelessness of Turkish Physical Education and Sports School Students / Istraživanje bespomoćnosti studenata tjelesnog odgoja i studenata u sportskim školama

Murat Ozsaker, Nılgun Vurgun

Abstract


Abstract

This study aims to evaluate and compare university students’ hopelessness levels for specific variables. The sample included 535 university students at the School of Physical Education and Sports (SPES) of the Adnan Menderes University. The 20-item Beck Hopelessness Scale, developed by Beck et al. (1974), was used in the study. Seber et al. (1993), Durak and Palabıyıkoğlu (1994) created a Turkish adaptation of the scale. Based on the data, descriptive frequencies and percentage tables were obtained. The Mann Whitney U and Kruskal-Wallis tests, nonparametric correlation and linear regression analyses were implemented using the SPSS 16.0 statistical software for the hopelessness scores. There was an insignificant correlation between students’ hopelessness levels in different departments and playing sports, while students’ hopelessness scores in the training department were higher than the scores of students in other departments. The low income students’ hopelessness levels were higher, but there was a significant correlation between low income and middle/high income.

Key words: hopelessness; School of Physical Education and Sports; university students

---

Sažetak

Ovo istraživanje ima za cilj vrednovati i usporediti razine bespomoćnosti studenata za pojedine varijable. Uzorak je činilo 535 studenata iz Škole za kineziologiju i sport (SPES) Sveučilišta Adnan. U istraživanju se koristila Bekova skala bespomoćnosti koja ima 20 jedinica, a koju su razvili Beck i sur. (1974). Seber i sur. (1993), Durak i Palabıyıkoğlu (1994) prilagodili su skalu prema turskim potrebama. Rezultate smo dobili deskriptivnom statistikom – frekvencijama i postotcima. Mann Whitney U Kruskal-Wallis testovi, neparametrijske korelacije i analiza linearne regresije korišteni su s pomoću SPSS 16.0 statističkog programa za rezultate bespomoćnosti. Neznačajna korelacija ustanovljena je kod razine bespomoćnosti studenata u različitim odjelima i u bavljenju sportom, dok su rezultati bespomoćnosti studenata u odjelu vježbanja viši nego studenata u ostalim odjelima. Razina bespomoćnosti studenata koji imaju niže izvore prihoda bila je viša, ali značajna korelacija pokazala se između studenata s niskim prihodima i srednje/visokim primanjima. 

Ključne riječi: bespomoćnost; Škola za Kineziologiju i sport; studenti Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i2.542

Refbacks

  • There are currently no refbacks.