Teachers’ Views on Educating Children with Communication, Language and Speech disorders/Stavovi učitelja o obrazovanju djece s komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama

Pelin Pistav Akmese, Nilay Kayhan

Abstract


Abstract
This study aims to examine teachers’ views about the difficulties they face in communication, language and speech education of special needs children, and whereby contribute to its quality. The study group comprised 20 class, subject and special education teachers who agreed to participate in the research. The qualitative method of a case study was utilized in this research, and the data were collected via a semi-structured interview form. In order to draw qualitative conclusions, the participants’ responses to open-ended questions were examined by experts. Research data were obtained in the fall semester of the 2019-2020 academic year. Participants’ views were grouped under six main themes: “Prepared Environment for Language Acquisition,” “Natural Interaction Environment,” “Importance of a Supportive Family Environment,” “Importance of Activity-Based Programs,” “Effect of Technology Use in Education” and “Availability of Support Services.” Accordingly, the teachers’ views mainly focused on providing quality support services to teachers and children. It was also stated that teachers needed education about preparing activities according to communication, language and speech disorders in children and the effective use of technology.

---

Sažetak
Ovo istraživanje imalo je cilj ispitati stavove učitelja o teškoćama s kojima se susreću u obrazovanju djece s jezično-govornim poremećajima. Ovim se istraživanjem stoga nastojalo doprinijeti kvaliteti obrazovanja u području komunikacije, jezika i govora. Grupa ispitanika obuhvatila je ukupno 20 učitelja razredne, predmetne nastave i specijalnih pedagoga koji su pristali sudjelovati u istraživanju provedenom upotrebom kvalitativne metode studije slučaja. Podatci su sakupljeni putem obrasca polustrukturiranoga intervjua. Odgovore sudionika na otvorena pitanja analizirali su stručnjaci s ciljem dobivanja kvalitativnih zaključaka. Podatci su sakupljeni tijekom jesenskoga dijela 2019./2020. školske godine. Stavovi ispitanika grupirani su u šest glavnih tema: „Pripremljena okolina za učenje jezika”, „Okolina prirodne interakcije”, „Važnost podupiruće obiteljske okoline”, „Važnost programa zasnovanih na aktivnosti”, „Učinak upotrebe tehnologije u obrazovanju” i „Dostupnost službi potpore”. Rezultati pokazuju da su stavovi učitelja usredotočeni uglavnom na pružanje kvalitetne podrške učiteljima i djeci. Također je utvrđeno da učitelji trebaju obrazovanje o pripremanju aktivnosti prilagođenih komunikacijskim, jezičnim i govornim teškoćama djece i u području učinkovite upotrebe tehnologije.

 

 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i4.4446

Refbacks

  • There are currently no refbacks.