Foreword / Uvodnik

Tomislav Topolovčan

Abstract


Poštovane čitateljice i poštovani čitatelji,

Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Suvremene teme u odgoju i obrazovanju“ održana je od 15. do 17. studenoga 2019. godine u Zagrebu, kao središnji događaj obilježavanja stote obljetnice Fakulteta. Bila je to prilika za sagledavanje rezultata stoljetne posvećenosti Fakulteta razvoju interdisciplinarnih obrazovnih znanosti, kao znanstveno utemeljen putokaz za daljnja postignuća i izazove novoga stoljeća.

Prepoznata potreba unaprjeđivanja interdisciplinarnog razumijevanja i znanstvenih uvida u svu složenost obrazovanja i s njime povezanim konceptima, urodila je razvojem 12 katedri Učiteljskog fakulteta koje su na konferenciji združeno ili samostalno vodile 10 simpozija. To su: Pedagogija i psihologija: od ispravljanja nedostataka do poticanja osobnih snaga i vrlina, Bioetika i izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja, Metodički pristupi odgoju i obrazovanju, P(r)oučavanje hrvatskoga jezika, književnosti, dramske i medijske kulture, Trendovi i izazovi u učenju i p(r)oučavanju stranih jezika, Uloga i mogućnosti informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju te obrazovanju učitelja, Novi izazovi u nastavi matematike, Kineziološki trendovi u odgoju i obrazovanju, Istraživanje odnosa likovnih i vizualnih umjetnosti u odgoju i obrazovanju te Perspektive suvremenoga glazbenog odgoja i obrazovanja.

Sadržajnosti i kvaliteti Konferencije pridonijeli su brojni aktivni sudionici iz Hrvatske iz svijeta koji su tijekom konferencije predstavili dvjestotinjak radova među kojima je bilo iznimno teško izabrati ograničen broj radova za ovaj specijalni broj Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje.

Znanstveni radovi objavljeni u ovom radu oslikavaju izuzetnu raznolikost i izazovnost suvremenog odgoja i obrazovanja prepoznatljivu u bogatstvu znanstvenih disciplina iz kojih autori polaze u analizi, problematiziranju i istraživanju tema kojima su posvećeni. Objedinjeni u ovom broju, radovi i njihovi autori ostavljaju trag recentne razine razvoja obrazovnih znanosti i otvaraju prostor za daljnja promišljanja i oblikovanje budućih znanstvenih istraživanja obrazovanja.

 

Gostujuća urednica specijalnog izdanja

Dejana Bouillet, Učiteljski fakultet, Sveučilište uZagrebu

 

---

 

Respected readers,

The International Scientific and Art Conference Contemporary Themes in Education of the Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb was held in Zagreb from 15 - 17 November 2019, as the central event of the Faculty’s centennial celebration. It was an opportunity to observe the results of a hundred-year-old dedication of the Faculty to developing interdisciplinary educational sciences, as a scientifically grounded guideline for further achievements and challenges of the new century.

The pronounced need for the improvement of interdisciplinary understanding and scientific insights into the overall complexity of education and associated concepts has borne twelve departments of the Faculty of Teacher Education, which jointly or independently hosted ten symposia at the Conference. They are: Pedagogy and Psychology: From Amending Drawbacks to Enhancing Personal Strengths and Virtues; Bioethics and the Challenges of Contemporary Education; Methodical Approaches to Education; Education and Research in the Croatian Language, Drama and Media Culture; Trends and Challenges in FL Education and Research; The Role and Scope of ICT in Preschool and Primary Education and Teacher Education; New Challenges in Mathematics Teaching; Kinesiological Trends in Education; Research of the Relations in Fine and Visual Arts in Education; The Perspectives of Contemporary Music Education.

Numerous Croatian and international lecturers have contributed to the content and quality of the Conference by presenting about two hundred works in its course, making it exceptionally hard to choose a limited number of prime works for this special issue of the Croatian Journal of Education.

The scientific works published in this issue paint the exceptional diversity and challenges of contemporary education mirrored in the abundance of scientific disciplines from which the authors set out to analyse, problematize and research the themes they are dedicated to. Integrated in this issue, the works and their authors make their mark with the cutting-edge developmental level of educational sciences and open a space for further reflection and design of future scientific research on education.

 

Guest editor of the special issue

Dejana Bouillet, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i0.4307

Refbacks

  • There are currently no refbacks.