Raising Awareness of the Importance of Reading to Early Childhood and Preschool Age Children through Lifelong Education of Parents / Cjeloživotnim obrazovanjem roditelja do osvještavanja važnosti čitanja djeci rane i predškolske dobi

Melita Pergar, Jasmina Hadela

Abstract


In the modern age, the importance of reading to children from an early age is
undoubtedly emphasized. Even though modern technology is present in all spheres
of children‘s education, the fact that reading has a significant role in children‘s
future development and learning, both cognitive and emotional, should not be
neglected. Children whom it has been read to since birth are most often given a
good foundation for learning and reading successfully later on in life. The parental
role is invaluable in early reading to the child because, in addition to developing
the child‘s vocabulary, imagination and faster understanding, the time parent and
child spend together is quality time. Therefore, the aim of this study is to investigate
the parents‘ views on the importance of reading to a child from an early age, as
well as to determine whether parents aspire to some form of lifelong education in
the mentioned field.
In the first phase, unstructured interviews were conducted with five parents whose
children attend one of the early childhood and preschool institutions in Međimurje
County. In the second phase of the survey, a questionnaire was constructed to
examine the parents‘ opinions (N = 78) on the importance of early reading to the
child. It has been found that parents most often state lack of free time as a reason
for insufficient reading to or with the child. They also mention that so far they
haven‘t participated in any of the professional training forms or workshops dealing
with this topic. They believe that due to their busy schedule and work obligations, educational institutions should take on the role of reading to children, as well as
stimulating interest in the book. If given the opportunity and leisure, there are some
parents who would like to participate in one of the lifelong learning programs.
Keywords: child and early reading; child‘s cognitive and emotional development; prereading
skills; parents and educators.

 

-

 

U suvremeno doba nedvojbeno se naglašava važnost čitanja djetetu od najranije
dobi njegova života. Iako moderna tehnologija prodire u sve sfere odgoja i
obrazovanja djece, ne bi trebalo zanemariti činjenicu koliko snažnu ulogu čitanje
ima u budućem, kako kognitivnom tako i emocionalnom razvoju i učenju svakog
pojedinoga djeteta. Djeca kojoj se čitalo od rođenja, najčešće imaju dobre temelje
za učenje i uspješno čitanje i u kasnijem životu. Roditeljska uloga neprocjenjiva
je u ranom čitanju djetetu jer, osim što se rječnik, mašta i razumijevanje djeteta
brže razvija, vrijeme koje roditelj i dijete provedu zajedno iznimno je kvalitetno
provedeno vrijeme. Stoga je cilj ovoga rada istražiti stavove roditelja o važnosti
čitanja djetetu od najranije dobi, kao i utvrditi teže li roditelji nekom od oblika
cjeloživotnoga obrazovanja u području navedene problematike. U prvoj fazi
provedeni su nestrukturirani intervjui s petero roditelja čija djeca pohađaju jednu
od ustanova ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u Međimurskoj županiji.
U drugoj fazi istraživanja konstruiran je anketni upitnik kojim se ispitalo mišljenje
roditelja (N = 78) o važnosti ranoga čitanja djetetu. Utvrđeno je kako roditelji
najčešće navode manjak slobodnoga vremena kao uzrok nedovoljnoga čitanja
djetetu ili s djetetom. Isto tako, spominju kako dosad nisu sudjelovali na nekom
od stručnih edukacija ili radionica koje se bave navedenom tematikom. Smatraju
kako zbog prezaposlenosti roditelja, odgojno-obrazovne ustanove trebaju na sebe
preuzeti ulogu čitanja djeci, kao i poticanje interesa za knjigu. Ako im se pruži
prilika i slobodno vrijeme, pojedini roditelji željeli bi sudjelovati u nekom od
programa cjeloživotnoga obrazovanja.
Ključne riječi: dijete i rano čitanje; kognitivni i emocionalni razvoj djeteta;
predčitačke vještine; roditelji i odgajatelji.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v22i0.3912

Refbacks

  • There are currently no refbacks.