Students-Future Teachers’ Self-Assessment of Competence for Computer-Assisted teaching / Samoprocjena kompetentnosti studenata-budućih nastavnika za izvođenje nastave pomoću računala

Filip Brčić

Abstract


Teaching has, as expected, changed over the course of time. Except the content
itself, modernisation of organized education often emphasizes the material which
is used to complement the lesson. The IT equipment is generally highlighted in
that matter, especially during the last curricular reform. However, the competence
of the teacher who will be using that equipment must not be neglected, which
is why his qualifications for work on the highest technological level are being
discussed. That is why a research has been conducted which enquired into the
opinions and views of students about new technological possibilities in their future
profession. The research has been conducted via a questionnaire amongst the fifth
year students of a teaching college. The focus was on the students’ self-assessment
of their competence for using the IT equipment, as well as their opinions and
views about teaching by using the aforementioned equipment at the expense of
the so-called «chalk/chalkboard» method, which dominated the classrooms until
recently. The participants have also proposed how much they intend to use the IT
equipment to reach their didactical goals. For instance, the research has shown that
the participants regard themselves as competent for teaching with the IT equipment
and that they plan to use multimedia content, but also that not many of them
expected to work in a school that will enable them to do so. That could be significant
considering that many of them feel that their performance would be enhanced
with a computer, a projector and an internet connection. The participants expect
their students to be skilled in working with a computer as well since they plan to
assign homework that can only be completed with a computer. In conclusion, the
participants regard themselves as competent for teaching by using the computer.
Although they claim that they had practiced teaching without the IT equipment,
if given a chance, they would like to enrich their classes with multimedia content. This shows that they are ready for the highest technological level in their profession, which is accordant with the expectations of the curricular reform.
Keywords: IT equipment in the classroom; multimedia content in the classroom; the «chalk/chalkboard» method.


-


Izvođenje nastave očekivano se mijenja protokom vremena. Osim revizije sadržaja,
samo osuvremenjivanje nastavnoga sata nerijetko postavlja pitanje radnoga
materijala kojim će se upotpuniti nastavna jedinica. To se pitanje ponajviše odnosi
na informatičku opremljenost učionica, o kojoj se naročito često govori u vrijeme
posljednje kurikulne reforme. Međutim, ne smije se zanemariti ni kompetentnost
nastavnika koji će tu opremu koristiti pa se iz tog razloga raspravlja o njegovoj
osposobljenosti za rad na najvišoj tehnološkoj razini. Zbog toga je osmišljeno
istraživanje kojim su se ispitali stavovi i mišljenja studenata nastavničkih studija
o novim tehnološkim mogućnostima u njihovom budućem radu. Istraživanje je
provedeno metodom anketnoga upitnika među studentima pete godine različitih
nastavničkih studija. Ispitivala se njihova samoprocjena vlastitih kompetencija
za rad na računalu, kao i stavovi i mišljenja o nastavi koja uključuje infomatičku
opremu nauštrb takozvane metode „ploča/kreda” koja je donedavno dominirala u
školama. Sudionici su se također izjasnili o tome u kojoj mjeri planiraju koristiti se
informatičkom opremom za ostvarivanje postavljenih ishoda u nastavi. Istraživanje
je, primjerice, pokazalo da sudionici smatraju kako su kompetentni za izvođenje
nastave pomoću informatičke opreme te da planiraju koristiti multimedijske priloge,
ali i da malobrojni od njih očekuju da će raditi u okruženju koje će im to omogućiti.
To je posebno značajno ako se uzme u obzir da u velikoj mjeri izjavljuju kako bi
njihova nastava bila učinkovitija uz računalo, projektor i priključak na internet.
Ispitanici u određenoj mjeri očekuju informatičku pismenost i od svojih budućih
učenika s obzirom da, osim iskazivanja želje za izvođenjem nastave pomoću računala,
planiraju zadavati domaću zadaću koju je nemoguće ispuniti bez računala. Izvodi
se zaključak da se studenti smatraju kompetentnima za izvođenje nastave pomoću
računala. Iako navode kako su tijekom studija uvježbavali izvođenje nastave bez
informatičke opreme, pruži li im se prilika, žele obogatiti izvedbu svojih nastavni
sati dodatnim sadržajem pomoću multimedijskih priloga. Time pokazuju kako su
spremni za rad koji uključuje najvišu tehnološku razinu, što je u skladu s postulatima
kurikulne reforme.
Ključne riječi: informatička oprema u učionici; metoda „ploča/kreda”; multimedijski
sadržaj u nastavi.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v22i0.3905

Refbacks

  • There are currently no refbacks.