Implementing Assessment Methods in Primary State Schools / Implementacija dokimoloških rješenja u primarnom obrazovanju državnih škola

Nikola Jagrović

Abstract


Abstract

The aim of the research was to compare the assessment methods of state schools andthose of some alternative schools and examine the opinions and estimates of teacherson the possibility and need to implement assessment methods from some alternativeschools into state schools. The purpose of the paper is to enhance existing assessmentmethods in state schools. The longitudinal research was carried out in five alternativeschools and in state schools in the city of Zagreb. Triangulation methodology wasapplied. Seventeen participants were included in the qualitative phase of the researchcarried out in 2011 while the sample in the quantitative phase of the research in 2018comprised 159 participants. The first phase collected data using the case study andinterview, while a questionnaire - Assessment models and methods - was developedfor the second phase. The research did not show significant differences in opinionsbetween teachers regarding the same assessment methods seven years later. The resultsshow that teachers in alternative schools give a more positive estimate of the possibilityand need for implementation. The existing manner of assessment and evaluation instate schools should be modernized with alternative methods such as the yearly report,portfolio and Montessori materials.

Keywords: alternative schools; assessment and evaluation; primary education, specificassessment methods; state schools.


---


Sažetak

Cilj istraživanja bio je usporediti dokimološka rješenja u državnim i nekimalternativnim školama te ispitati mišljenja i procjene učitelja o mogućnosti i potrebiimplementacije dokimoloških rješenja iz nekih alternativnih škola u državne škole.Svrha rada jest unaprjeđenje postojećih dokimoloških rješenja u državnim školama.Istraživanje je longitudinalno i provedeno je u pet alternativnih i u državnimškolama u gradu Zagrebu. Korištena je metodološka triangulacija. U kvalitativnojfazi istraživanja iz 2011. godine, sudjelovalo je 17 ispitanika, a u kvantitativnoj faziistraživanja 2018. godine, 159 ispitanika. U prvoj fazi za prikupljanje podatakakorištena je studija slučaja i intervju, a za drugu je konstruiran anketni upitnik- Dokimološki modeli i rješenja. Ispitivanje nije pokazalo značajnije razlike umišljenjima učiteljica i učitelja o istim dokimološkim rješenjima 7 godina kasnije.Rezultati pokazuju kako učitelji alternativnih škola pozitivnije procjenjuju mogućnosti potrebu implementacije, a postojeće načine praćenja i ocjenjivanja u državnojškoli treba osuvremeniti alternativnim dokimološkim rješenjima poput godišnjegaizvještaja, portfolija i Montessori materijala.

Ključne riječi: alternativne škole; državne škole; praćenje i ocjenjivanje; primarnoobrazovanje; specifična dokimološka rješenja.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i4.3421

Refbacks

  • There are currently no refbacks.