Unpacking the Roles of Metacognition and Theory of Mind in Turkish Undergraduate Students’ Academic Achievement: A Test of Two Mediation Models / Tumačenje uloge metakognicije i teorije uma u akademskim postignućima studenata u Turskoj

UTKUN AYDIN, MERİÇ ÖZGELDİ

Abstract


Abstract

This study investigated the relationships among metacognition, theory of mind,and academic achievement using self-report measures. Cross-sectional data werecollected from 198 Turkish undergraduate students majoring in early childhoodeducation in a public university. Two mediation models were tested to investigatethe roles of theory of mind and metacognition in academic achievement. Theresults demonstrated that (1) metacognition played a role in explaining therelation between theory of mind and academic achievement, and (2) theory ofmind played a role in explaining the relation between metacognition and academicachievement. This study contributes to research in two important ways. Firstly,we have shown that metacognition and theory of mind significantly predictedacademic achievement. Secondly, both metacognition and theory of mind can beregarded as partial mediators in explaining the relations among these constructsthat are linked to academic achievement. Educational implications and suggestionsfor future research are discussed.

Keywords: academic achievement; mediation; metacognition; Reading the Mind inthe Eyes Test; Theory of Mind

 

---

 

Sažetak

U ovom su se istraživanju ispitivale veze između metakognicije, teorije uma iakademskih postignuća studenata pomoću samoizvješća. Presječni podatciprikupljeni su od 198 studenata dodiplomskoga studija Ranog i predškolskogodgoja u Turskoj. Testirana su dva medijacijska modela kako bi se ispitalauloga teorije uma i metakognicije u akademskim postignućima. Rezultati supokazali da (1) metakognicija ima ulogu u tumačenju veze između teorije uma iakademskih postignuća te (2) da teorija uma ima ulogu u tumačenju veze izmeđumetakognicije i akademskih postignuća. Ova studija doprinosi istraživanjima nadva važna načina. Prvo, pokazali smo da metakognicija i teorija uma značajnopredviđaju akademska postignuća. Drugo, i metakognicija i teorija uma mogu sesmatrati djelomičnim medijatorima u tumačenju odnosa između ovih konstrukatakoji utječu na akademska postignuća. Dalje se raspravlja o implikacijama zaobrazovanje i iznose se preporuke za buduća istraživanja.

Ključne riječi: akademska postignuća; medijacija; metakognicija; test čitanja misliiz očiju; teorija uma

 


Full Text:

Untitled () PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i4.3303

Refbacks

  • There are currently no refbacks.