Development of the Perception Scale for the Concept of Integral / Razvoj percepcijskih ljestvica za pojam integrala

Özkan Ergene, Ahmet Şükrü Özdemir

Abstract


Abstract

Applications for concept teaching in mathematics education essentially affect students'perceptions as regards the concept that is taught, as well as changing their mathematicsanxiety and attitude toward mathematics. Therefore, we wished to draw attentionto the fact that not enough concept-specific scales related to mathematics educationmeasure variables, such as attitude-anxiety, can be found in professional literature.This research aims to develop a valid and reliable measurement tool in order tomeasure anxiety-attitude and usefulness perceptions of students for the concept ofthe integral. The data of this research, in which scale development stages are carriedout meticulously, were collected from 565 students who study at mathematicseducation programs for primary and secondary education at three different publicuniversities in Marmara region of Turkey and have learned about the integral conceptin calculus lessons. Experts' opinions for content validity, exploratory factor analysis(EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) for factorial validity, discriminantand convergent validity analyses for construct validity, criterion validity, internalconsistency and composite reliability procedures were performed on the applied scalerespectively. As a result of the research, the Perception Scale for the Concept of Integral(PCI Scale) consisting of 20 items and three factors (anxiety, attitude, usefulness)with a 5-point Likert type was developed. It is considered that this research willcontribute to professional literature with the thought that there is no scale aiming tomeasure the perceptions of students towards the concept of the integral in the relevantliterature. Considering the lack of concept-based scales in the literature of mathematicseducation, with this research, the idea of the necessity of development of concept-basedscales has also been put forward.

Keywords: anxiety; attitude; integral; scale development; usefulness


---


Sažetak

Primjene konceptualnoga poučavanja u nastavi Matematike utječu na učeničkupercepciju glede samog pojma koji se poučava, kao i na promjene u pogledu njihovogstraha od matematike i stavu o matematici. Stoga se u literaturi naglašava činjenicada ne postoji dovoljno ljestvica za pojedine pojmove, a koji se tiču mjerljivih varijabli unastavi Matematike kao što su stavovi ili strah od matematike. Cilj ovoga istraživanjajest razviti valjan i pouzdan alat za mjerenje stavova, straha i korisnosti u odnosuna učeničke percepcije pojma integrala. Podatci korišteni u ovome istraživanju, ukojemu su pomno odijeljene razvojne faze ljestvice, prikupljeni su od 565 studenataodgojno-obrazovnih programa matematike za osnovnu i srednju školu na tri različitajavna sveučilišta u turskoj regiji Marmara, a koji su u svojoj nastavi Matematikeučili o pojmu integrala. Primijenjena ljestvica potvrđena je sljedećim: stručnimmišljenjima o sadržajnoj valjanosti, eksplorativnom faktorskom analizom (EFA)i konfirmativnom faktorskom analizom (CFA) za faktorsku valjanost, analizomdiskriminantne i konvergentne valjanosti za konstruktnu i kriterijsku valjanost tepostupcima interne konzistencije i kompozitne pouzdanosti. Istraživanjem smo razviliPercepcijsku ljestvicu za pojam integrala (PCI ljestvicu) koja sadrži 20 tvrdnji i trifaktora (strah, stav, korisnost) s Likertovom ljestvicom od 5 stupnjeva. Smatramo daće ovo istraživanje doprinijeti postojećim saznanjima na ovome području s obziromda u relevantnoj literaturi trenutačno ne postoji neka druga ljestvica za mjerenjeučeničkih percepcija o pojmu integrala. Zbog manjka pojmovno temeljenih mjernihljestvica u literaturi o nastavi Matematike, ovim istraživanjem također se promičeideja o nužnosti razvoja pojmovno temeljenih mjernih ljestvica.

Ključne riječi: integral; korisnost; razvoj mjerne ljestvice; stav; strah


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i4.3278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.