Phonological Awareness and Letter Knowledge: Indicators of Early Literacy in Croatian / Fonološka svjesnost i poznavanje slova: pokazatelji rane pismenosti u hrvatskome

Jelena Kuvač -Kraljević, Mirjana Lenček, Krunoslav Matešić

Abstract


Abstract

In this paper, the relationship between phonological awareness and letter knowledgeand their inherent structures in the period of early literacy are examined. In this crosssectionalstudy involving 746 children, factor analysis was performed one year beforechildren began formal education, in order to define the latent variables that underliemanifest variables of phonological awareness and letter knowledge in Croatian, alanguage with transparent orthography. The results suggest that rhyme is equallydistributed across both syllabic and phonemic awareness. The results also confirma correlation between letter knowledge and phonological awareness, and phonemicawareness in particular. The analysis identified two factors related to letter knowledge,in which upper- and lowercase letters demonstrated partially different distributionsbetween the two factors. These findings have implications for educational policy inthe area of early literacy, especially in the development of preschool curricula andlanguage intervention programs.

Keywords: education policy; phonemic awareness; preschool curricula; rhyme;transparent orthography.


---


Sažetak

U radu se ispituje povezanost fonološke svjesnosti i poznavanja slova kao i njihovafaktorska struktura u razdoblju rane pismenosti. Istraživanje se temelji na metodipresjeka i uključuje 746 djece koja su ispitana godinu dana pred polazak u školu.Provedena je faktorska analiza kako bi se odredile latentne varijable koje leže upozadini manifestnih varijabli fonološke svjesnosti i poznavanja slova u hrvatskomejeziku kao jeziku transparentne ortografije. Podatci upućuju da je rima podjednakoraspodijeljena na slogovnu i fonemsku svjesnost. Potvrđuje se i korelacija izmeđupoznavanja slova i svih razina fonološke svjesnosti, posebice fonemske svjesnosti.Analiza otkriva i dva faktora na varijabli poznavanja slova, pri čemu mala i velikai mala formalna slova pokazuju djelomično drugačiju raspodjelu između ta dvafaktora. Dobiveni nalazi trebaju biti ugrađeni u obrazovnu politiku, i to u područjupredškolskoga obrazovanja, pri oblikovanju predškolskoga kurikula i planiranjeintervencijskih jezičnih programa.

Ključne riječi: fonemska svjesnost; obrazovna politika; predškolski kurikul; rima;transparentna ortografija.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i4.3130

Refbacks

  • There are currently no refbacks.