Teachers’ Perceptions of Teaching English in Primary School: A Comparative Study between India and Slovenia/Percepcije učitelja o poučavanju engleskoga jezika u osnovnoj školi: komparativno istraživanje između Indije i Slovenije

Mateja Dagarin Fojkar, Katarina Kilibarda Perret

Abstract


Abstract

The paper analyses teachers’ perceptions of teaching English in primary school in India and in Slovenia. Teachers are one of the key factors for successful foreign language instruction and, despite some contrary misconceptions, they need to meet high criteria to be qualified for teaching a foreign language to children. Therefore, we conducted a comparative study among 313 teachers of English, 143 Slovene teachers and 170 Indian teachers of English. The aims of our research were to investigate teachers’ reasons for choosing a teaching career, task types teachers perform with their pupils, and teachers’ attitudes towards developing pupils’ English language skills. Furthermore, we wanted to explore their suggestions for improvements in teaching English in primary schools in India and Slovenia. A questionnaire with closed-type questions was designed and distributed among the teachers in both countries. Although the two countries vary immensely in size and the role of English, it is interesting to observe some similarities in teachers’ perceptions of teaching English as a foreign or a second language, for example, the importance of developing speaking, listening and vocabulary in foreign language instruction, and the need for better access to resources. However, there are many differences in their perceptions, especially in the reasons for choosing a teaching career and task types they regularly use in their classes. 

Key words: foreign language instruction; learners of English; school system; teacher training.


--- 


Sažetak

U radu se analiziraju percepcije učitelja o poučavanju engleskoga jezika u osnovnoj školi u Indiji i Sloveniji. Učitelji čine jedan od ključnih faktora za uspješno poučavanje stranoga jezika i, unatoč nekim suprotnim zabludama, moraju udovoljiti visokim kriterijima koji ih kvalificiraju za poučavanje stranoga jezika djeci. Zbog toga smo proveli komparativno istraživanje među 313 učitelja engleskoga jezika od kojih su 143 učitelja iz Slovenije, a 170 ih je iz Indije. Ciljevi našega istraživanja bili su ispitati učitelje u vezi s razlozima odabira profesije učitelja, vrstama aktivnosti koje učitelji provode sa svojim učenicima, kao i sa stavovima učitelja prema razvijanju jezičnih vještina iz engleskoga jezika kod učenika. Nadalje, željeli smo istražiti njihove prijedloge vezane uz poboljšanja u poučavanju engleskoga jezika u osnovnoj školi u Indiji i Sloveniji. Za potrebe istraživanja izrađen je upitnik s pitanjima zatvorenoga tipa koji je bio podijeljen učiteljima u obje zemlje. Iako se spomenute zemlje uvelike razlikuju u veličini, a i u ulozi engleskoga jezika, interesantna je pojavnost sličnosti u percepciji učitelja o poučavanju engleskoga kao stranoga ili drugoga jezika, primjerice u važnosti razvoja vještina govorenja, slušanja i vokabulara u poučavanju stranoga jezika, kao i želji za boljem pristupu resursima. Međutim, postoje mnoge razlike u njihovim percepcijama, posebice u razlozima odabira učiteljske profesije i vrstama aktivnosti koje redovito imaju u svojim razredima. 

Ključne riječi: poučavanje stranoga jezika; učenici engleskoga jezika; školski sustav; osposobljavanje učitelja. 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i2.3050

Refbacks

  • There are currently no refbacks.