Metric characteristics of the coordination and precision test / Metrijske karakteristike testa koordinacije i preciznosti

Marija Lorger, Marija Zegnal Koretić, Srna Jenko Miholić

Abstract


AbstractThe aim of the paper was to determine metric characteristics of the coordination and precision test named “ball-foot-wall” (Bös, 2001 according to Crnokić, 2011) on a sample of early and pre-school education students. The study sample consisted of 25 students first and second year of the Faculty of teacher education in Petrinja. Next to descriptive statistics, normality of distribution was tested, coefficients of reliability and the average correlation between the particles. Factor structure was checked with component analysis. The results showed satisfactory values of reliability coefficients. The isolated factor “covered up” 72.19% of the total value of the correlation matrix and indicates the existence of a common object of measurement, in this case, motoric skills coordination and precision. Although, the test was intended for use with children, age 6-11, to verify Universal sports school participants’ skills (Bös, 2001 according to Crnokić, 2011) its use with elderly participants showed good metric characteristics and can be used in practice with this age group of students. Given to the small number of participants in the study for further determination of metric characteristics of this test it is recommended significantly larger sample.Key words: motor skills, female students, early and pre-school education
---
SažetakCilj rada je utvrditi metrijske karakteristike testa koordinacije i preciznosti ,,Lopta – noga – zid“ na uzorku studentica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Uzorak sudionica u istraživanju činilo je 25 studentica prve i druge godine Učiteljskog fakulteta Odsjeka u Petrinji. Uz deskriptivnu statistiku testiran je normalitet distribucija, izračunati su koeficijenti pouzdanosti i prosječna korelacija među česticama. Faktorska struktura provjerena je komponentnom analizom. Dobiveni rezultati pokazali su zadovoljavajuće vrijednosti u koeficijentima pouzdanosti. Izolirani faktor ,,pokriva“ 72,19 % ukupne vrijednosti matrice korelacije čestica te ukazuje na postojanje zajedničkog predmeta mjerenja u ovom slučaju sposobnosti koordinacije i preciznosti. Iako je test namijenjen za korištenje u dobi od 6 do 11 godina za provjeru sposobnosti polaznika Univerzalne sportske škole njegova primjena kod starijih ispitanika pokazala je dobra metrijska svojstva i mogućnost primjene u praksi kod ove skupine studentica.   S obzirom na mali broj sudionika u istraživanju preporuča se daljnja provjera njegovih metrijskih karakteristika na osjetno većem uzorku.   Ključne riječi: motoričke sposobnosti, studentice, rani i predškolski odgoj i obrazovanje  

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2661

Refbacks

  • There are currently no refbacks.