Digital Drama versus Digital Story: Do They Really Matter on Pre-Service EFL Teachers’ Attitudes towards Instructional Technologies and Material Developing Skills / Digitalna drama nasuprot digitalnoj priči: jesu li uopće važne za stajališta budućih učite

Cenk AKAY

Abstract


Abstract

Instructional technologies and material designing are two important factors in English as a foreign language (EFL) learning. There are several applications which support the attitudes and skills of pre-service teachers in their undergraduate education. Digital drama and digital story are among them. While there is a satisfactory number of studies on digital story, there are a very few of them on digital drama. Actually, this paper has two main purposes. The first one is to raise an awareness of digital drama. The second one is to reveal the impact of these two digital applications on pre-service EFL teachers’ attitudes towards instructional technologies and material designing skills. The results indicated that, while the digital story application had a significant effect, the digital drama application had a liminal significant effect on their attitudes towards instructional technologies. On the other hand, both applications had an effect on the material designing skills of the target participants. Finally, the results suggested that using digital materials in class enhances pre-service teachers’ motivation to use instructional technologies and develop their material designing skills. 

Key words: digital drama; digital story; instructional technologies.


---


Sažetak

Primjena nastavnih tehnologija i izrada materijala dva su važna čimbenika u učenju engleskog kao stranog jezika. Postoji nekoliko aplikacija koje pridonose razvoju stajališta i vještina dodiplomskih studenata, budućih učitelja. Među njima su digitalna drama i digitalna priča. Broj istraživanja o digitalnoj priči je zadovoljavajuć, ali samo je nekoliko istraživanja o  digitalnoj drami. Ovaj rad zapravo ima dva glavna cilja. Prvi se odnosi na pokušaj razvijanja svjesnosti o digitalnoj drami, a drugi ukazuje na učinkovitost tih dviju digitalnih aplikacija kada su u pitanju stajališta budućih učitelja engleskog kao stranog jezika o vještinama potrebnim za primjenu tehnologija u nastavi i izradu materijala. Rezultati su pokazali da primjena digitalne priče ima značajan učinak, a da digitalna drama ima ograničeno značajan učinak na stajališta o nastavnim tehnologijama. S druge strane, obje su aplikacije za buduće učitelje učinkovite u pogledu vještina za izradu materijala. Na kraju, rezultati ukazuju na to da uporaba digitalnih materijala u nastavi poboljšava motivaciju budućih učitelja za primjenu nastavne tehnologije i razvija njihove vještine izrade materijala.

Ključne riječi: digitalna drama; digitalna priča; nastavne tehnologije.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2636

Refbacks

  • There are currently no refbacks.