Equal Value Principle in Recognition of Prior Learning: Concept Differently Perceived by Providers and Other Stakeholders in Higher Education / Načelo jednake vrijednosti u priznavanju neformalnog i informalnog učenja: Koncept koji različito percipiraju k

Mislav Balković, Dražan Kozak, Vladimir Šimović

Abstract


Abstract
The recommendation of the Council of European Union of December 2012 introduced the concept of equal value of standards used to obtain qualifications through validation of non-formal and informal learning and standards used in formal education, with recommended implementation of such validation systems in all EU member states by 2018. This triggered policy development in a number of EU member states including Croatia in order to propose new legislation, quality assurance recommendations and support to such provision. This article presents the results of three quantitative research studies in higher education which involved a total of 2027 participants from different stakeholder groups relevant for the recognition of prior learning in higher education. The results reveal general support to the concept with lack of understanding of its full implications and significant differences in approaches and attitudes of higher education institutions and other stakeholders, especially users of validation, towards assessment standards, assessment methods and use of learning outcomes. This implies that changes in assessment concepts and more use of summative methods based on standards linked to national qualifications framework might be slower and harder to implement in Croatia than EU level policy makers might expect.
Key words: assessment; framework; qualification; validation.
---
Sažetak
Preporuka Vijeća Europske unije iz prosinca 2012. uvela je koncept jednake vrijednosti standarda koji se koriste za stjecanje kvalifikacije putem vrednovanja neformalnog i informalnog učenja i standarda koji se koriste u formalnom obrazovanju, s preporukom da se takvi sustavi vrednovanja implementiraju u svim zemljama članicama EU do 2018. To je potaknulo razvoj politika u više zemalja članica EU, uključujući i Hrvatsku, s ciljem donošenja prijedloga novih zakona, preporuka za osiguravanje kvalitete i pružanja potpore takvim odredbama. Ovaj članak predstavlja rezultate triju kvantitativnih istraživanja u visokom obrazovanju koja su uključivala ukupno 2027 sudionika iz različitih interesnih skupina relevantnih u području priznavanja prethodnog učenja. Rezultati otkrivaju općenito podupiranje koncepta, s nedostatkom razumijevanja njegovih cjelovitih implikacija, kao i značajne različitosti u pristupima i stavovima visokoobrazovnih institucija i drugih dionika, posebno korisnika vrednovanja, prema standardima i metodama provjere znanja i upotrebi ishoda učenja. Sve to implicira da će se promjene vezane uz koncepte provjere znanja i veću upotrebu sumativnih metoda utemeljenih na standardima vezanim uz nacionalni kvalifikacijski okvir potencijalno sporije i teže implementirati u Hrvatskoj nego što to kreatori politika na razini EU očekuju. 
Ključne riječi: provjera znanja; okvir; vrednovanje; kvalifikacija.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i3.2391

Refbacks

  • There are currently no refbacks.