Monitoring and Documenting Preschool Children's Fine Art Creation / Praćenje i dokumentiranje likovnog stvaralaštva djece predškolske dobi

Svetlana Novaković, Zlata Tomljenović, Anita Rončević

Abstract


Abstract

In the developmental and process planning of fine art activities, which is framed by the idea of a competent and rich child, preschool teacher's primary role is careful observation, listening and collecting various types of documentation, which helps with understanding children's learning process. Continuous monitoring of children's activities, precise and systematic collection of documentation material (using various documentation techniques), and its interpretation provide integral insight into the course of fine art creative process and represent an inexhaustible source of ideas for planning further art activities. Documentation gives children additional insight into what they have been doing and saying. It also gives them an opportunity to build new knowledge on the basis of critical review of their own work and communication with peers and adults. In this context, documentation is an important tool for informing the parents about children's development, interests and needs, and of preschool teachers' professional development. The research included 207 preschool teachers. It examined the ways in which the preschool teachers monitor and document children's visual art activities. The results of the research involve the frequencies and ways of documenting the course of fine art creative activities and children's fine art works. The research also aimed at determining statistically significant difference between the preschool teachers in the frequency of documenting the course of fine art creative activities, in view of their education degree and years of work experience. 

Key words: documenting; monitoring; observation; visual art activities for preschool-age children.

---

Sažetak 

U razvojno-procesnom planiranju likovnih aktivnosti, kojem je okvir ideja o kompetentnom i bogatom djetetu, primarna uloga odgojitelja je pažljivo promatranje, slušanje i prikupljanje raznovrsne dokumentacije koja mu pomaže u razumijevanju procesa učenja djece. Kontinuirano praćenje dječjih aktivnosti, precizno i sustavno prikupljanje dokumentacijskog gradiva (korištenjem različitih tehnika dokumentiranja) te njegova interpretacija omogućuju cjelovit uvid u tijek likovno-kreativnog procesa i neiscrpiv su izvor ideja za daljnje planiranje likovnih aktivnosti. Dokumentacija djeci pruža ponovni uvid u ono što su radili i govorili, gradnju novih znanja na osnovi kritičkog osvrta na vlastiti rad i komunikacije s vršnjacima i odraslima. U tom kontekstu dokumentacija je važno sredstvo informiranja roditelja o dječjem razvoju, interesima i potrebama, kao i profesionalnog razvoja odgojitelja. U istraživanju, u koje je bilo uključeno 207 odgojitelja, istraživalo se kako odgojitelji prate i dokumentiraju likovne aktivnosti djece. Rezultati istraživanja odnose se na učestalost i načine dokumentiranja tijeka likovno-kreativnih aktivnosti i dječjih likovnih radova. Cilj je bio i utvrditi postoje li statistički značajne razlike između odgojitelja u učestalosti dokumentiranja tijeka likovno-kreativnih aktivnosti s obzirom na stupanj obrazovanja i godine radnog iskustva.

Ključne riječi: dokumentiranje; likovne aktivnosti djece predškolske dobi; opažanje; praćenje.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2123

Refbacks

  • There are currently no refbacks.