Art-Based Research of Constructivist Teaching / Umjetnički utemeljeno istraživanje konstruktivističke nastave

Tomislav Topolovčan

Abstract


This paper provides a critical analysis of art-based research in education, that is, in constructivist learning and teaching. It presents the methodological features and advantages of art-based research in terms of the axiological, ontological and epistemological features of the constructivist, participatory and critical scientific paradigm, and the manifestations thereof in teaching and learning. In this respect, art-based research belongs to qualitative research with an emphasis on narrative research, phenomenology, grounded theory, ethnography and case studies, including a series of qualitative methods for collecting data, primarily the creative process, autoethnographic introspection and expression, but also interviews, recordings and participatory observation. An analysis of the said scientific paradigms, the features of constructivist teaching, and art-based research indicates their compatibility based on the co-construction of knowledge as a creative process. Such ontological and epistemological features of learning are suitable for art-based research, as it is used to study the introspective processes of constructing one's own knowledge as a creative process and its results. This paper examines the implications of art-based research in the practical and theoretical investigation of the research of learning and teaching.
Key words: art-based research; constructivism; education; learning; qualitative research methods; teaching.

---

U radu je kritički analizirano umjetnički utemeljeno istraživanje u odgoju i obrazovanju, odnosno u konstruktivističkom učenju i nastavi. Prikazana su metodološka obilježja i prednosti umjetnički utemeljenog istraživanja s obzirom na aksiološka, ontološka i epistemološka obilježja konstruktivističke, sudjelujuće i kritičke znanstvene paradigme te njihovih manifestacija u nastavi i učenju. U tom je pogledu umjetnički utemeljeno istraživanje pozicionirano u kvalitativna istraživanja s naglaskom na narativno istraživanje, fenomenologiju, utemeljenu teoriju, etnografiju i studiju slučaja koje uključuju niz kvalitativnih metoda prikupljanja podataka, ponajprije stvaralački proces, autoetnografsku introspekciju i ekspresiju, ali i intervjue, zapise i sudjelujuće promatranje. Analizom navedenih znanstvenih paradigmi, obilježja konstruktivističke nastave i umjetnički utemeljenog istraživanja ukazano je na njihovu kompatibilnost baziranu na (su)konstrukciji znanja kao stvaralaštva. Takvim ontološkim i epistemološkim obilježjima učenja odgovara umjetnički utemeljeno istraživanje jer se time istražuju introspektivni procesi konstruiranja vlastitog znanja kao stvaralačkog procesa i njegova rezultata. U radu su prikazane implikacije umjetnički utemeljenog istraživanja u praksi i teorijskom promišljanju istraživanja učenja i nastave.
Ključne riječi: kvalitativne metode istraživanja; konstruktivizam; nastava; odgoj i obrazovanje; učenje; umjetnički utemeljeno istraživanje.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i4.2074

Refbacks

  • There are currently no refbacks.