Motivation and Learning Strategies as Predictors of Foreign Language Communicative Competence / Motivacija i strategije učenja kao prediktori komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku

Manuela Karlak, Tena Velki

Abstract


Abstract

In second language acquisition the importance of individual difference factors is stressed, particularly that of the motivation and learning strategies, since those factors can be acted upon. Research points at a close, yet not completely clarified connection between those factors and the communicative competence, which is discussed in the introductory part of the paper.

The aim of the research was to find out which motivational factors and types of learning strategies can significantly predict foreign language communicative competence in a sample of high school students in the Republic of Croatia. The following instruments were used in the research: the Questionnaire on foreign language learning motivation (Karlak, 2014), the Strategy inventory for language learning (Oxford, 1990) and three measures of communicative competence, i.e. the grade obtained in class evaluation, the grade obtained in standardized evaluation (state high school-leaving exam) and the percentage of the correct answers achieved in the standardized evaluation. The results confirm the important role of motivation and learning strategies in predicting foreign language communicative competence. The results show that motivation (34.20 % of explained variance) and learning strategies (1.80 %) are the best predictors of success in class evaluation (40 %), and the least accurate predictors of grade in standardized evaluation (21.80 % of total variance explained), pointing to certain practical implications as well.

Key words: class evaluation; communicative-metacognitive learning strategies; foreign language acquisition; learner characteristic motivation. ---Sažetak

U ovladavanju inim jezikom važno mjesto pripada čimbenicima individualnih razlika, osobito motivaciji i strategijama učenja, budući da se na njih može djelovati. Istraživanja ukazuju na blisku, međutim još uvijek ne posve razjašnjenu vezu između tih čimbenika i komunikacijske jezične kompetencije, a o čemu se raspravlja u uvodnom dijelu rada. 

Cilj istraživanja bio je provjeriti koji motivacijski činitelji i tipovi strategija učenja značajno predviđaju komunikacijsku jezičnu kompetenciju u stranom jeziku na uzorku srednjoškolskih učenika u Republici Hrvatskoj. U istraživanju su korišteni sljedeći instrumenti: Upitnik o motivaciji za učenje stranih jezika (Karlak, 2014), Inventar strategija učenja jezika (Oxford, 1990) i tri mjere komunikacijske jezične kompetencije učenika, tj. ocjena u razrednom vrednovanju, ocjena u standardiziranom vrednovanju (ispit državne mature) i postotak točne riješenosti standardiziranog vrednovanja. Rezultati su potvrdili važnu ulogu motivacije i strategija učenja u predviđanju komunikacijske jezične kompetencije u stranom jeziku. Rezultati su pokazali kako motivacija (34,20% objašnjene varijance) i strategije učenja (1,80%) najbolje predviđaju uspjeh u razrednom vrednovanju (40%), a najslabije ocjenu u standardiziranom vrednovanju (21,80% ukupno objašnjene varijance), u čemu se očituju i određene implikacije na nastavnu praksu.   

Ključne riječi: komunikacijsko-metakognitivne strategije učenja; motivacija osobina učenika; ovladavanje stranim jezikom; razredno vrednovanje. 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i3.1759

Refbacks

  • There are currently no refbacks.