Fostering the Development of Metacognitive Capacities of Preschool Children/Mogućnosti poticanja razvoja metakognitivnih kapaciteta djece u vrtiću

Edita Slunjski

Abstract


Abstract
Training children for independent learning, i.e., to realise the concept of lifelong learning includes fostering the development of their metacognitive capacities. These refer to the child's ability to think critically, to consider how they think, and to become familiar with their cognitive processes and learning strategies. In order to achieve such a process, it is necessary to develop certain organisational structures that include a high-quality spatial-material and social environment of the preschool. The preschool teacher, i.e., the quality of his/her educational interventions has a special influence on the development of metacognitive capacities of children. The paper presents ethnographic research conducted in preschools with children aged four to six years in order to establish possibilities for fostering the development of metacognitive capacities of preschool children and the conditions that facilitate this process.
The study aimed to discover the conditions in which the metacognitive capacities of preschool children develop, i.e., the entirety of the context that has an impact on their development. The study included two preschools with three, i.e., four educational groups, that is, six or eight preschool teachers, two pedagogues, and one expert associate from the University. The study was conducted in 2021. The results of the study indicate that the fostering of the development of metacognitive capacities of preschool children is influenced by the overall physical environment of the preschool, the quality of the social environment of the preschool with the use of ethnographic records available to children, the general atmosphere and the level of democracy in a particular educational group, the educator's skill of "listening to children", the intervention of preschool teachers aimed at encouraging children to self-evaluate, and the reflectivity of the preschool teachers. In order to stimulate the development of meta-cognitive capacities, systematic professional development of preschool teachers, aimed at strengthening their research and reflective competencies, is necessary.
Keywords: ethnographic research; preschool teacher interventions; the preschool context; reflectivity

---

Sažetak
Osposobljavanje djece za samostalno učenje, tj. za ostvarivanje koncepta cjeloživotnoga učenja uključuje poticanje razvoja njihovih metakognitivnih kapaciteta. Oni se odnose na sposobnost djeteta da kritički razmišlja, da razmišlja o vlastitom razmišljanju te da upoznaje vlastite kognitivne procese i strategija učenja. Za ostvarivanje takvoga procesa potrebno je razvijati određene organizacijske strukture koje uključuju kvalitetno prostorno-materijalno i socijalno okružje vrtića. Poseban utjecaj na razvoj metakognitivnih kapaciteta djece ima odgajatelj, tj. kvaliteta njegovih odgojno-obrazovnih intervencija. U radu se prikazuje etnografsko istraživanje provedeno u vrtiću s djecom u dobi od četiri do šest godina kako bi se ustanovile mogućnosti poticanja razvoja metakognitivnih kapaciteta djece u vrtiću i uvjete koji tom procesu pogoduju.
Cilj istraživanja bio je otkriti uvjete u kojima se metakognitivni kapaciteti djece u vrtiću razvijaju, tj. cjelinu konteksta koja na njihov razvoj ima utjecaj. U istraživanje su bila uključena dva vrtića, s 3 odnosno 4 odgojno-obrazovne skupine, tj. 6 odnosno 8 odgajatelja, dva pedagoga i stručnoga suradnika s fakulteta. Istraživanje je provedeno tijekom 2021. godine. Rezultati istraživanja ukazuju da na poticanje razvoja metakognitivnih kapaciteta djece u vrtiću ima cjelokupno fizičko okružje vrtića, kvalitetno socijalno okružje vrtića uz korištenje etnografskih zapisa koji su dostupni djeci, opće ozračje i razina demokratičnosti u određenoj odgojno-obrazovnoj skupini, odgajateljevo umijeće „slušanja djece“, intervencije odgajatelja usmjerene na poticanje djece na samoevaluaciju i refleksivnost odgajatelja. Za poticanje razvoja metakognitivnih kapaciteta nužno je sustavno profesionalno usavršavanje odgajatelja usmjereno na jačanje njegovih istraživačkih i refleksivnih kompetencija.
Ključne riječi: etnografsko istraživanje; intervencije odgajatelja; kontekst vrtića; refleksivnost

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i3.4893

Refbacks

  • There are currently no refbacks.