Motivating Students to Learn is a Creative Act: A Qualitative Study on Teachers’ Beliefs/Uvjerenja učitelja o motivaciji učenika za učenje: kvalitativna studija

Nataša Lalić-Vučetić, Slavica Ševkušić

Abstract


Abstract
Studies conducted with constructivist and sociocultural approaches have shown that teachers’ beliefs represent a filter through which teachers interpret phenomena within their practice. These beliefs significantly influence their behavior and they are linked to strategies applied in the classroom. The aim of this research was to broaden and deepen the understanding of teachers’ beliefs about student motivation. The sample comprised 30 elementary school teachers from the wider area of Belgrade. Data were collected using the focus group method and the material was analyzed using qualitative thematic analysis. The results showed that teachers understood the importance of intrinsic motivation for learning and for encouraging student autonomy as one of the key motivational strategies. They were aware of their own responsibility and that motivating students is a creative act that depends on teachers’ individual qualities, skills, and their attitude towards their profession. Bearing in mind that their own professional identity is threatened by the low value attributed to education in society, it becomes clearer how these circumstances can negatively affect the teachers' sense of agency. Generally, the results indicate that teachers should acquire knowledge about students’ motivation more systematically and reflect more on their own beliefs. That is how teachers would become more flexible in relation to system demands and more confident in relying on their own resources and creativity in teaching.
Keywords: elementary school; motivation; learning; motivational strategies, teachers’ beliefs.

---

Sažetak
Istraživanja provedena konstruktivističkim i sociokulturnim pristupima pokazala su da uvjerenja učitelja predstavljaju filtar kroz koji učitelji tumače pojave u svojoj praksi. Ta uvjerenja značajno utječu na njihovo ponašanje i povezana su sa strategijama koje se primjenjuju u učionici. Cilj ovoga istraživanja bio je proširiti i produbiti razumijevanje uvjerenja učitelja o motivaciji učenika. Uzorak se sastojao od 30 učitelja osnovnih škola iz širega područja Beograda. Podatci su prikupljeni metodom fokus-grupa, a materijal je analiziran kvalitativnom tematskom analizom. Rezultati su pokazali da učitelji razumiju važnost intrinzične motivacije učenika kao jedne od ključnih motivacijskih strategija za učenje i poticanje autonomije. Svjesni su vlastite odgovornosti i da je motiviranje učenika kreativan čin koji ovisi o individualnim osobinama i vještinama učitelja te njihovu odnosu prema profesiji. Imajući na umu da je njihov vlastiti profesionalni identitet ugrožen niskom vrijednošću koja se pripisuje obrazovanju u društvu, postaje jasnije kako te okolnosti mogu negativno utjecati na učiteljev osjećaj konstruktivnoga djelovanja. Općenito, rezultati upućuju na to da bi učitelji trebali sustavnije stjecati znanja o motivaciji učenika i više razmišljati o vlastitim uvjerenjima. Na taj bi način učitelji postali fleksibilniji u odnosu na zahtjeve sustava i sigurniji u oslanjanju na vlastite resurse i kreativnost u nastavi.
Ključne riječi: motivacija; motivacijske strategije; osnovna škola; učenje; uvjerenja učitelja.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i2.4701

Refbacks

  • There are currently no refbacks.