ICT and Functional Diversity in the University / IKT i raznolikost funkcionalnih poteškoća na sveučilištu

Ana Mª Ortiz Colón, Mª Jesús Colmenero Ruiz, Javier Rodríguez Moreno

Abstract


Abstract

Given the social need of progress in the use of information and communicationtechnologies (ICT) applied to people with disabilities, the objective of thisinvestigation is to verify the existence of significant differences in knowledgeregarding ICT applied to the functional diversity (F.D.) on students in theEarly Childhood Education Degree programme and Primary Education Degreeprogramme, according to gender, course, title degree and if they have previouslyreceived training on ICT and functional diversity. To that end, we have useda sample of students from the University of Jaén (n= 440). In the analysis, wecompared the means for independent samples (Student's t) and calculated theeffect size (Cohen's d), along with a basic descriptive. The results show that, witha medium-low knowledge among the students, there are differences in favour ofmale students enrolled in the 3rd course who received specific training on the matter.We conclude that is essential to adopt measures in initial training to promote thequalification, knowledge and application of ICT to people with functional diversitydue to the direct connection that exists between training level and applicability.Keywords: inclusive education; ICT; initial teacher education; technological resources;functional diversity.


---


Sažetak

S obzirom na potrebu za napretkom u korištenju informacijske i komunikacijsketehnologije (IKT) kod osoba s teškoćama, cilj ovoga istraživanja je potvrditipostojanje značajnih razlika vezanih uz IKT koja se primjenjuje u radu s osobamas funkcionalnim teškoćama u konkretnom slučaju kod studenata u programu Raniodgoj i obrazovanje te kod studenata u programu Primarno obrazovanje s obziromna spol, godinu studija, program studija te s obzirom na prijašnje osposobljavanje upodručju IKT-a i funkcionalne raznolikosti. U tu svrhu, uzorak ispitanika činili sustudenti na Sveučilištu Jaén (n= 440). U analizi smo usporedili srednje vrijednostinezavisnih uzoraka (Student t) te smo izračunali veličinu učinka (Cohenov d),s osnovnim deskriptivom. Rezultati pokazuju da kod srednje-slabijega znanjastudenata postoje razlike u korist studenata upisanih u treću godinu i koji imajuspecifičnu obuku iz toga područja. Zaključujemo da je neophodno unijeti promjeneu inicijalnom obrazovanju učitelja da bi se promicala osposobljenost, znanje iprimjena IKT-a kod osoba s funkcionalnom poteškoćom zbog izravne povezanostikoja postoji između razine osposobljavanja i primjene.Ključne riječi: funkcionalna raznolikost; IKT; inkluzivno obrazovanje; inicijalnoobrazovanje učitelja; tehnološki resursi.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i4.3244

Refbacks

  • There are currently no refbacks.