Kinesiological Education – Present and Future / Kineziološka edukacija – sadašnjost i budućnost

Vladimir Findak

Abstract


Abstract 
Kinesiology, as a substrate science, and its applied fields occupy a special place in response to the negative challenges of modern civilization. This is especially true for kinesiological education and kinesiological teaching methodology, which, as an applied scientific discipline, is subordinate to the field of kinesiological education. Kinesiology readily solves its scientific problems, among which are the ones related to challenges imposed by modern civilization, not just on a substrate science level, but also in its applied fields, including kinesiological education and emphasizing the significant role of kinesiological teaching methodology. For the scientific achievements of kinesiology and kinesiological teaching methodology to be implemented into the theory and practice of kinesiological education, it is necessary to do the following things, among others: 1. Special attention should be paid to the affirmation of kinesiological education, especially through scientific research, on all levels of the educational vertical. 2. Flexible programs should be implemented to educate professional staff that would meet the requirements of modern education and society's new interests, who will know how to use modern educational technologies and who will ave the necessary competences for successfully carry out these activities. 3. It needs to be ensured that the name of the school subject be changed to „Kinesiological culture“ in the new school curriculum, that is in the making as we speak. Additionally, the number of teaching hours should be increased so as to achieve congruence with the demands of the Lisbon Strategy, as well as with the new and increasingly more responsible role of this subject, especially as a developmental and compensational means. 4. With the goal of ensuring that we actively provide equal educational opportunities to all the participants in the educational process, kinesiological resources should be used to the greatest possible extent, especially the ones related to modern organizational frameworks, timely planning and programming, efficient implementation of methodical organizational frameworks and work methods, work load and efficient monitoring and evaluation procedures in the field of kinesiological education. Of course, the stated views of the present and future of kinesiological education are not the only ones, on the contrary, they should be taken as one of the possible solutions for a better tomorrow for kinesiological education.
Key words: curriculum; kinesiology, kinesiological culture; kinesiological education; kinesiological teaching methods
---
Sažetak 
U odgovoru usmjerenom na negativne izazove suvremene civilizacije posebno značenje pripada kineziologiji, kao supstratnoj znanosti, njezinim primijenjenim područjima, a osobito kineziološkoj edukaciji, te kineziološkoj metodici, koja, kao primijenjena znanstvena disciplina, za područje kineziološke edukacije ima supstratnu vrijednost. Kineziologija spremno rješava svoje znanstvene probleme, pa i one vezane za civilizacijske izazove, ne samo na razini supstratne znanosti, nego i u svojim primijenjenim područjima, uključujući i kineziološku edukaciju ističući značajnu ulogu kineziološke metodike. Da bi se znanstvena postignuća kineziologije i kineziološke metodike što uspješnije implementirala u teoriju i praksu kineziološke edukacije, potrebno je uz ostalo, učiniti ovo: 1. Naša osobita pažnja treba biti posvećena afirmaciji područja kineziološke edukacije posebice kroz znanstvena istraživanja, na svim razinama odgojno-obrazovne vertikale. 2. Fleksibilnim programima, treba školovati stručne kadrove koji će udovoljavati suvremenim potrebama, novim interesima društva, znati koristiti suvremenu odgojno-obrazovnu tehnologiju i koji će imati potrebite kompetencije za uspješno obavljanje ove djelatnosti. 3. Osigurati u predmetnom kurikulu, koji se upravo nalazi pred izradom, ne samo promjenu naziva predmeta u „Kineziološka kultura“, nego i povećanje broja sati nastave, kako bi bio kongruentan sa zahtjevima koji proizlaze iz Lisabonske deklaracije, kao i s novom i sve odgovornijom, posebice razvojno-kompenzacijskom ulogom ovoga predmeta. 4. U cilju osiguravanja aktivnog izjednačavanja odgojno-obrazovnih mogućnosti svim sudionicima u odgojno-obrazovnom procesu treba u još većoj mjeri koristiti sve kineziološke resurse, a poglavito one vezane uz: suvremene organizacijske oblike rada, primjereno planiranje i programiranje, efikasno provođenje metodičkih organizacijskih oblika rada, metoda rada, volumen opterećenja, te za učinkovite procedure praćenja i vrednovanja rada u području kineziološke edukacije. Dakako, navedena viđenja vezana uz sadašnjost i budućnost kineziološke edukacije, nisu jedina, naprotiv, treba ih shvatiti kao jedno od mogućih rješenja ne samo za bolje danas, nego i sutra kineziološke edukacije.
Ključne riječi: kineziologija; kineziološka edukacija; kineziološka kultura; kineziološka metodika; kurikul

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2169

Refbacks

  • There are currently no refbacks.