The net-generation methods of learning, on-line activities and upbringing outcomes / Načini učenja, online aktivnosti i ishodi odgoja net-generacije

Vesna Bilić

Abstract


Abstract

Members of the net generations are born and grow up in a digital world. They are different in attitudes and behavior from their parents and teachers who had to adopt to digital trends. The introductory of the paper part analyzes their typical characteristics and their special, new-millennium style of learning and gaining knowledge. These skills which are supported by leading contemporary paradigms (constructivism and connectivism) have prompted interesting changes in theory and practice of education, yet frequently neglecting upbringing outcomes.

Therefore, this paper, based on the researched literature, examines possible influences of digital media on forming habits and creating new patterns of behavior that are practiced in learning and everyday activities such as speed, multitasking, searching for information and their immediate profitability and wide span of attention, which results in lack of patience, perseverance, superficiality, thoughtlessness and physical and mental laziness. Although the new wave of Internet usage is being associated with positive educational qualities such as sharing, mutual help, support, honesty and tolerance, there are also some negative sides of it, especially irresponsible and incorrect behavior towards others (electronic violence, disrespect for intellectual property), but also oneself (false self-presentation, (no) self- criticism and invasion of privacy).

Since modern technology is forming the young generation and becoming an important force in shaping the modern society, the conclusion emphasizes that with positive changes in educational domain, attention should also be paid to developing educational qualities such as perseverance, consistency, patience, criticism and self- criticism, responsible behavior, mutual respect and appreciation.

It should be noted that, in Croatian language, education and upbringing are different terms, which is why in the English version we used the terms education and upbringing separately.

Key words: educational outcomes, moral behavior, upbringing qualities, patience, perseverance

 

---

 

 Sažetak

Pripadnici net generacije rođeni su i odrastaju u digitalnom svijetu, a razlikuju se od svojih digitalno „priučenih“ roditelja i učitelja po stavovima i ponašanju. U uvodnom dijelu analiziraju se njihova tipična obilježja, poseban neomilenijski stil učenja i stjecanja znanja. Te osobine podržane vodećim suvremenim paradigmama (konstruktivizmom i konektivizmom) potaknule su zanimljive promjene u teoriji i praksi obrazovanja, ali se pritom učestalo zanemaruju ishodi odgoja.

Stoga se u ovom radu na temelju literature ispituju mogući utjecaji digitalnih medija na oblikovanje navika i stvaranje novih obrazaca ponašanja koji se prakticiraju u učenju i svakodnevnim aktivnostima kao što su brzina, istodobno obavljanje više zadaća, traženje informacija i njihova trenutna isplativost, širok raspon pažnje, a što rezultira nedostatkom strpljivosti, ustrajnosti, površnosti, nepromišljenosti, tjelesnom i mentalnom lijenost. Iako se novi val upotrebe interneta povezuje uz pozitivne odgojne kvalitete kao što su dijeljenje, međusobno pomaganje, podršku, iskrenost i toleranciju, upozorava se i na negativnosti, osobito neodgovorno i nekorektno postupanje prema drugima (elektroničko nasilje, nepoštivanje vlasništva), ali i prema sebi (lažno predstavljanje i (ne)samokritičnost, ugrožavanje privatnosti).

 Budući da moderna tehnologija oblikuje mladu generaciju te postaje važna snaga u oblikovanju suvremenog društva, u zaključku se ističe da uz pozitivne pomake u obrazovnoj domeni pozornost treba posvetiti i ishodima odgoja, osobito upornosti, dosljednosti, strpljivosti, kritičnosti i samokritičnost, odgovornom ponašanju, međusobnom poštovanju i uvažavanju.

Ključne riječi: ishodi odgoja; moralno ponašanje; odgojne kvalitete; strpljivost; ustrajnost.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2065

Refbacks

  • There are currently no refbacks.