Turkish Students' Demotivation to Study English: A Scale Development / Demotiviranost turskih učenika za učenje engleskoga jezika: razvijanje mjerne skale

Kerim Unal, Tugba Yanpar Yelken

Abstract


The purpose of this study is to develop a scale that reveals factors adversely affecting the university-preparatory-class students' motivation for the English language and English language classes. The sample included 454 student participants.
The researchers used a 6-point Likert-type scale with 50 items to collect the research data. The results of the exploratory factor analysis indicated that the scale has one factor having four-subcomponent factorial structure with 20 items. The subcomponents of the scale are 1) teacher characteristics, 2) lack of interest towards English and English classes, 3) class environment and class materials, and 4) experience of failure. Cronbach Alpha coefficient for the reliability of the scale was 0.911. Cronbach Alpha coefficients for the subcomponents were 0.847; 0.813; 0.780 and 0.768 respectively.
The results of CFA indicated that factor structure fits the data. The scale is a reliable and a valid tool for measuring the factors demotivating the students in their language learning process.
Key words: demotivation; demotivating factors; demotivation scale; ELT; language-preparatory classes.

---

Svrha je ovoga istraživanja razviti skalu koja će otkriti faktore koji negativno utječu na motiviranost za engleski jezik i učenje engleskoga kod studenata u pripremnoj fakultetskoj nastavi. Uzorak je činilo 454 učenika. Istraživači su se koristili Likertovom skalom od 6 stupnjeva s 50 čestica kako bi došli do podataka. Rezultati deskriptivne faktorske analize ukazali su na to da skala ima jedan faktor s četiri podkomponentnom faktorskom strukturom od 20 čestica. Podkomponente skale su: 1) Karakteristike nastavnika, 2) Nedostatak interesa prema engleskome jeziku i učenju engleskoga jezika, 3) Razredno okruženje i nastavni materijali i 4) Doživljaj neuspjeha. Cronbachov alfa koeficijent za pouzdanost skale bio je 0,911. Cronbachov alfa koeficijenti za podkomponente bili su: 0,847; 0,813; 0,780 i 0,768.  Rezultati CFA ukazali su na to da faktorska struktura odgovara podacima. Skala je pouzdan i valjan instrument za mjerenje faktora demotivacije učenika u procesu učenja jezika.
Ključne riječi: demotivacija; faktori demotivacije; skala demotivacije; ELT; pripremna nastava jezika.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i3.1661

Refbacks

  • There are currently no refbacks.