APPLYING INNOVATIVE METHODOLOGICAL MODELS IN THE LITERARY TEXT LOCALISATION / PRIMJENA INOVATIVNIH METODIČKIH MODELA U FAZI LOKALIZACIJE KNJIŽEVNOGA TEKSTA

Dragana Franciskovic

Abstract


ABSTRACT

    The paper deals with the research aimed at evaluating the possibilities and the level of influence of modern teaching methods on the quality of literary text analysis. Modern teaching methods certainly have a certain influence on student's literary experience and ability to analyse literary works. We have researched the aforementioned level of influence within the specific educational sphere using literary excerpts in the phase of text localisation. The research presents the results of parallel group experiments, carried out in the seventh grades. Given that the essence of the model lies in redefining the role of text localization and, therefore, the perception of the text, it was assumed that the changes would  have a positive impact on the  relation of students to literary excerpts, their attitudes towards the literary work as a whole, success in mastering the teaching literary material. Hence, the main task of this study was to determine whether or not and to what extent experimental teaching compared to traditional teaching resulted in the expected change in the attitudes of students towards teaching on how to interpret literary excerpts and students' success in mastering this type of literary text. The aim is to contribute to the overall teaching of literary excerpt interpretation in the context of multimedia experience with the multi-dimensional art and more complex demands of modern education and modern literature.
    Key words: literary excerpt, literary text, localization, methodological models
-----

SAŽETAK

    Rad se bavi istraživanjem koje je provedeno s ciljem vrednovanja mogućnosti i razine utjecaja suvremenih nastavnih metoda na kvalitetu analize književnoga teksta. Suvremene nastavne metode zacijelo imaju stanoviti utjecaj na učenikovo književno iskustvo i sposobnost analize književnih djela. Istražili smo gore spomenutu razinu utjecaja u specifičnom odgojno- obrazovnom području koristeći se književnim ulomkom u fazi lokalizacije teksta kao primjerom. Istraživanje sadrži rezultate eksperimenata s paralelnim skupinama u sedmom razredu. Polazeći od toga da je bit modela u redefiniranju uloge lokalizacije teksta, a samim tim i percepcije teksta, pretpostavilo se da promjene do kojih dolazi imaju pozitivan utjecaj na odnos učenika prema književnom ulomku, njegova stajališta prema književnom djelu kao cjelini, uspjeh u svladavanju gradiva iz književnosti. Glavni je zadatak istraživanja stoga bio utvrditi utječe li i u kojoj mjeri eksperimentalna nastava, u odnosu na tradicionalnu, na očekivane promjene u stajalištima učenika prema tumačenju književnih ulomaka u nastavi i uspjehu učenika u svladavanju ove vrste književnih tekstova. Cilj je istraživanja pridonijeti sveukupnom poučavanju o tumačenju književnog ulomka u kontekstu multimedijskog iskustva s višedimenzionalnom umjetnošću te složenijih zahtjeva suvremenog obrazovanja i književnosti. 
Ključne riječi: književni ulomak, književni tekst, lokalizacija, metodički modeli


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v14i1.129

Refbacks

  • There are currently no refbacks.